Leiter-3 Sertifiseringskurs (E-læring + samling)

kr 0,00

Sertifiseringskurs i Leiter-3, non-verbal evnetest fra 3-75 år. Kompetansekrav: Master i spesialpedagogikk/psykologi og erfaring fra PPT eller lignende.

Produkt Mengde

Grunnkurs PPT/Helse (E-læring)

Består av to moduler Psykometri for PPT/Helse og Etisk bruk av test i PPT/Helse. Må gjennomføres som en del av en sertifisering eller i forkant av sertifisering.

Evne og evnetesting i PPT/Helse (E-læring)

Introduksjon til evne og evnetesting. Denne modulen er en del av sertifiseringskursene i de ulike evnetestene, men kan også tas som selvestendig oppfriskningsmodul.

Leiter-3 kurs (E-læring)

Testen er helt nonverbal. Dette betyr at både testmateriell og administreringen av testen er helt uavhengig av språk.

kr 750,00

Leiter-3 sertifiseringskurs (fysisk samling) 11. september 2024 (Velg én dato)

Fysisk samling fra 9:00-15:00 med øvelse på administering.

 

Leiter-3 sertifiseringskurs (digital samling) 25. september 2024 (velg én dato)

Digital samling på Teams fra kl. 9:00-13:00 med administrering og tolkning.

Sertifiseringsbevis

Utstedelse av sertifiseringsbevis

kr 150,00

Kvantumsrabatt

Antall 3 – 910 +
Rabatt 10%15%
Din pris kr 0,00kr 0,00
SKU: K-LEITER-F

Beskrivelse

Sertifiseringskurs i Leiter-3

Komptansekrav: Master i spesialpedagogikk, psykologi eller tilsvarende. Hvis du er student på siste året kan du ved fremvisning av dokumentasjon på hvor du er i forløpet delta i den fysiske sertifiseringen i Oslo.

Kursholder: Gry Bakli

Fysisk kurs i Hogrefes lokaler i Oslo: Onsdag 11. september 2024 9:00-15:00 (med praktisk øvelse i å bruke LEITER-3)

Digitalt kurs på Teams: Onsdag 25. september 2024 09:00-13:00 (med praktisk øvelse i å bruke LEITER-3)

* Kursene blir kun avholdet med minst tre påmeldte deltagere.

 

Kursets innhold

E-læring

  • Grunnkurs PPT/Helse: Opplæring i etisk bruk av psykometriske tester og psykometri (kryss kun av for denne modulen hvis den ikke allerede er bestått i andre kurs)
  • Evne og evnetesting i PPT/Helse (er denne tidligere gjennomført i CFT 20-R eller SON-R kurs, vil den automatisk være registrert som bestått)
  • LEITER-3 En introduksjon (ny modul)

Digitalt kurs 

  • • Kort om testen
  • • Administrasjon
  • • Tolkning
  • • Rapportskriving

Fysisk kurs

I tillegg til innholdet i digitalt kurs, vil du kunne øve deg på administrering av testen i våre lokaler

Etterarbeid

Gjennomføre en test, og sende inn anonymisert testprotokoll og testrapport til Hogrefe for godkjenning.

Læringsutbytte

De to første e-læringsmodulene oppfyller testetiske krav om kompetanse på etikk og psykometri og utgjør Grunnkurs PPT/Helse. De neste tre modulene oppfyller testetiske krav om kompetanse på evnetesting mer generelt og LEITER-3 spesifikt.Under det digitale og fysiske kurset og under testing og utarbeidelse av rapport får kursdeltager opplæring i testadministrering, tolkning og tilbakemelding.

Praktisk informasjon

Tilgang til e-læring 30 dager før kursdato (E-læring må være gjennomført før kurset).

Estimert tid til å gjennomføre e-læringen: 6 timer.

Du må ha egen tilgang til LEITER-3 for å delta på digitalt kurs. På fysisk kurs stiller vi med Testkit, manual og protokoll.

LEITER-3 kurset er godkjent som vedlikeholdskurs av Norsk Psykologforening.

Krav for å bestå sertifisering: Gjennomføring av e-læring, digitalt/fysisk kurs samt godkjenning av 1 anonymisert testing inkl. tolkningsrapport.

Kursmateriell: På fysiske kurs får man tilgang til LEITER-3 materiellet og protokoll. Det er mulig for studenter som ikke har tilgang på testen å låne Hogrefes lokaler til å gjennomføre sertifiseringstestingen. Deltagere som er meldt på kurs kan bestille testen og tilhørende materiell. For deltagere på digitalt kurs må dere ha tilgang til Leiter-3 for å kunne gjennomføre test, all bør også ha lest og ha tilgang til manualen.

Introduksjon til LEITER-3

Leiter-3 (Leiter International Performance Scale, 3. utgave) er en nonverbal test for vurdering av kognitiv funksjon hos barn og voksne i alderen 3 til 75+ år. Testen er helt nonverbal. Dette betyr at både testmateriell og administreringen av testen er helt uavhengig av språk. Dette gjør testen spesielt egnet for vurdering av personer med vansker knyttet til språk og kommunikasjon.

Leiter-3 består av 10 deltester, fordelt på et ikke verbalt kognitiv testbatteri og et ikke-verbalt oppmerksomhets- og hukommelsesbatteri. Det kognitive testbatteriet består av fem deltester: Figur-grunn, Formkomplettering, Klassifikasjon/analogier, Sekvensiell orden og Visuelle mønstre. Resultatene kan tas fram for deltestene enkeltvis, samt samlet i indeksskåren Nonverbal-IQ. Oppmerksomhets- og minnebatteriet består av fem deltester, hvorav to er nonverbale oppmerk­somhetstester, en ny interferenstest (Stroop) og to hukommelsestester. Testbatteriet gir nonverbale målinger av oppmerk­somhets- og minnefunksjoner, og kan supplere det kognitivt testbatteri, eller administreres separat. De fem deltestene kan gjen­nomføres på 30 minutter.

Det kreves kun fire deltes­ter for å måle Nonverbal IQ, og disse kan gjennomføres på 30-45 minutter, så batteriet er tidsøkonomisk. Leiter-3 har beholdt det beste av de mye brukte deltes­tene i Leiter-R, men inneholder også helt nytt innhold. I Leiter-3 har man gått tilbake til et oppgaveformat med kloss-og ramme, slik det var i den originale Leiter International Performance Scale.

 

Hvem egner testen seg for?

Testen er helt nonverbal. Dette betyr at både testmateriell og administreringen av testen er helt uavhengig av språk. Dette gjør testen egnet for vurdering av personer med vansker knyttet til språk og kommunikasjon, eksempelvis personer med autisme, hørselsvansker, språk- og taleforstyrrelser, lærevansker, Alzheimers sykdom og andre demenslidelser, hjerneskader, selektiv mutisme og klienter med minoritetsspråklig bakgrunn.

Tilleggsinformasjon

Grunnkurs PPT/Helse (E-læring)

Type produkt

Tilgangsbegrensning

Åpen

Kvalifikasjonsnivå

, , , , ,

vuo-path-hash

1cd70cad-191f-43b0-8646-4871a7f26d79

Evne og evnetesting i PPT/Helse (E-læring)

Type produkt

Nivå

Tilgangsbegrensning

Godkjenning + Ansatte i PPT/Helse

Leiter-3 kurs (E-læring)

vuo-path-hash

f76fe8c9-3ea8-4ce8-8aa3-d3587f6a3385

Leiter-3 sertifiseringskurs (digital samling) 25. september 2024 (velg én dato)

Kvalifikasjonsnivå

,