tekst om råd ved testing på avstand

Råd ved testing på avstand

Mye psykologisk arbeid utføres for tiden over internett og vi har mottatt spørsmål om hvordan man kan gjennomføre testing på best mulig måte. Distansetesting kan brukes som arbeidsmetode forutsatt at testingen kan utføres med tilstrekkelig kvalitet og i samsvar med etiske prinsipper og gjeldende retningslinjer.

Vi har samlet noen råd for testing på avstand, det vil si tilfeller der det ikke er mulig å gjennomføre testing lokalt.

Du kan også laste ned en PDF-fil og råd ved testing på avstand her

Juridiske og etiske vurderinger

Ved testing på avstand (tilfeller der man ikke har mulighet å gjennomføre testingen lokalt), skal man overholde gjeldende lover, forskrifter, regler og instruksjoner relatert til copyright, behandling av personopplysninger, databeskyttelse og datasikkerhet.

Ved testing på avstand er testbrukeren ansvarlig for konfidensiell håndtering av alle data, og at taushetsplikt følges. Han eller hun må sørge for at testpersonen ikke tar lydopptak av testsituasjonen eller kopierer testmateriell. Testmateriell er underlagt copyright og kan ikke kopieres eller skannes til privat bruk. Testmateriell skal ikke sendes til testpersonen per mail eller i et format som lar seg mangfoldiggjøres elektronisk.

Siden det stilles samme krav til personvern og sikkerhet til testsituasjoner som til andre kliniske konsultasjoner, er det viktig å velge en sikker videomøtetjeneste slik at uvedkommende ikke kan høre på eller se på møtet ditt.

Bruk av digital testing i utgangspunktet

Tester som kan utføres digitalt via en nettbasert plattform (f.eks. Hogrefe Testing System, HTS 5) er best egnet for fjerntesting. Når man tester på digitalt, må man ta hensyn til begrensningene som fjerntesting kan innebære, for eksempel mulige problemer med Internett-tilkoblingen.

Vær spesielt oppmerksom dersom testen skal administreres uten at du har mulighet til å observere testpersonen og ta hensyn til dette når du tolker testresultatene. Dette gjelder spesielt for forskjellige typer prestasjonstester, for eksempel evnetester, tester som måler oppmerksomhet og konsentrasjon, eller forskjellige leseferdigheter. I tillegg må det sikres at testpersonen svarer utfører oppgavene selvstendig og uavhengig.

Andre tester som kan være egnet for fjernadministrasjon

Noen testmetoder som vanligvis brukes for individuell testing fysisk kan, etter vurdering og passende justeringer, brukes til fjerntesting over internett. Disse inkluderer for eksempel intervjuer, vurderingsskalaer, språklige data (med noen begrensninger) og noen spørreskjemaer. For eksempel kan testlederen lese spørsmålene eller utsagnene i et spørreskjema.

Noe testmateriell, eksempelvis bilder, kan presenteres for testpersonen ved hjelp av et dokumentkamera. Når bilder presenteres for testpersonen, må testlederen sørge for at testpersonen kan se både testlederen og stimulusbildene samtidig, og at testlederen kan observere testpersonens responser.

Noen ganger kan det være en viss forsinkelse i nettverkstilkoblingen, som er viktig å ta stilling til før du utfører fjerntesting. Dette er spesielt viktig å huske på under tester som måler responshastighet eller når testpersonen har begrenset tid til å utføre en oppgave.

Testoppgaver som krever at testpersonen tar i bruk annet fysisk materiale, for eksempel papir og blyant, anbefales ikke for fjernadministrasjon.

Testsituasjonen

Når du planlegger for fjerntesting, bør det tas hensyn til testpersonens forutsetninger når det gjelder å kunne bruke nødvendig teknologi for fjerntesting (for eksempel testpersonens funksjonsnivå og alder). Videre må du sørge for at testpersonen har tilgang til nødvendig utstyr og god internettforbindelse for at fjerntesting skal være mulig.

Ved fjerntesting er det vanskeligere å legge til rette for at testpersonen kan sitte stille og uforstyrret. Så langt det er mulig er det er viktig å sørge for at ingen andre enn testpersonen oppholder seg i rommet og at testingen kan fullføres uten at personen blir forstyrret. Imidlertid kan en assistent eller tolk delta på samme måte som man ville gjort ved lokal testing.

Testleder bør etterstrebe å skape en god testsituasjon basert på de samme prinsipper som gjelder for lokal testing. Eksempelvis er det viktig at du setter av tid til å etablere kontakt med testpersonen før testingen og at du sørger for at arbeidet kan utføres i fred og ro uten fare for forstyrrelse. Videre bør man behandle testpersonens fortrolighet med respekt ved å overholde gjeldende sikkerhetskrav.

Tolking av testresultat

Testlederen må bruke sin fagkompetanse og gjøre en vurdering av forutsetningene i hvert enkelt testtilfelle. Spesielt bør det tas hensyn til klarheten i samspillet mellom testlederen og testpersonen, og om testsituasjonen har vært fri for forstyrrelser. Når du tester på avstand over internett, kan mange forskjellige faktorer påvirke testsituasjonen, for eksempel de tekniske egenskapene og innstillingene til utstyret (for eksempel skjermoppløsning, lydkvalitet på hodetelefoner og mikrofon, lydnivå) og internettforbindelsens kvalitet og stabilitet.

Når man tolker testresultater fra en test som er gjennomført på avstand, bør man bestandig undersøke nøye og vurdere om resultatene kan anses som pålitelige. Gjennomføres en test på en måte som avviker fra standarden, bør dette bestandig dokumenteres og resultatene tolkes med forsiktighet. Imidlertid kan fjerntesting gi verdifull informasjon hvis den kan utføres på en tilstrekkelig pålitelig måte.