kvinne som gjennomfører test ved hjelp av nettbrett

Digital testing med HTS

Hva er HTS?

HTS er en forkortelse for Hogrefe Testsystem og er vårt online verktøy for administrasjon og/eller skåring. Du oppretter tester, får tilbake testdata og henter rapporter i HTS. Vi jobber hele tiden med å forbedre og optimalisere funksjonalitetene i HTS.

Har du allerede en bruker? Logg inn her.

Datasikkerhet, personvern og GDPR

Databeskyttelse

Hogrefes databeskyttelsespolicy omfatter tre områder hvor korrekt implementering og overholdelse er avgjørende for forsvarlig håndtering av HTS.

 1. Beskyttelse av persondata mot misbruk
 2. Beskyttelse av digital data mot tap eller endring
 3. Beskyttelse av testen mot offentliggjørelse (åndsverkloven)

Det er som utgangspunkt ikke nødvendig å samle inn sensitiv data ved bruk av HTS; kun alder og kjønn er nødvendig for å få et korrekt resultat i de fleste tester. Følgelig er den designet for å gi deg som bruker mulighet til å minimere behandling av persondata. Testbruker kan bruke løpenummer, kandidatnummer eller saksnummer for å identifisere et testresultat. Å knytte et testresultat til en person kan dermed gjøres utenfor HTS.

Testbruker er selv ansvarlig for å innhente samtykke fra testperson for behandling av personsensitiv data (navn, fødselsdato, kjønn, personnummer osv.), og må til en hver tid forholde seg til relevant lovverk.

Data på Hogrefe sin server slettes ikke automatisk. Sletting skal foretas av testbruker/administrator. Under fanen “Testpersoner” er det mulighet for å slette enkeltpersoner, herunder også alle testresultater for pågjeldende. Det er også mulig for administrator å aktivere automatisk sletting av testpersoner og testresultater i kontoadministrasjonspanelet. Her kan du angi innenfor hvilken tidsintervall data skal beholdes, og hva som skal slettes ved utløp av angitt tidsintervall (testresultat, eller testresultat og person). 

Ved oppsigelse av avtale eller fratredelse for en enkelt medarbeider med etterfølgende ønske om sletting av en deres brukerkonto fra våre systemer, er det viktig at kunden selv sletter alle data fra brukerkonto(ene). Data (herunder testpersoner og testresultater) som ikke slettes før Hogrefe gjennomfører instruks om sletting av brukerkonto(ene) vil fortsatt ligge i arkivet på vår server, tilknyttet deres konto, men vil ikke være mulig å oppdrive etter testbrukeren slettes. Data kan dermed bli liggende arkivert på vår server, men vil ikke lenger være tilknyttet brukerkontoen. Det er derfor anbefalt å ha gode rutiner for å slette data enten automatisk eller manualt før en konto lukkes. Det gjelder også ved avslutning av administratorkonto.

Data sikkerhetskopieres automatisk og kan gjenskapes i tilfelle uhell. Det anbefales allikvel å arkivere resultatene digitalt eller i print for å etterleve lovmessige oppbevaring og dokumentasjonskrav.

Beskyttelse av persondata mot misbruk

Hogrefe har fokus på fortrolig behandling av persondata og overholdelse av gjeldende databeskyttelseslovgivning. Behandling av personopplysninger i HTS gjennomføres innenfor følgende rammer: 

 • Klient (administrator) og server (hogrefe-online.com) på den ene siden og klient (testside) og server (hogrefe-online.com) på den andre siden overfører data utelukkende via en kryptert SSL-forbindelse.
 • For å sikre persondata mot adgang og misbruk brukes følgende back-up prosedyrer inkl.
  • Formular-basert autentifisering
  • Dataoverførsel via SSL-kryptert forbindelse
  • Firewallbeskyttelse av Server
  • Serveradgang begrenset til port 443

Administratorportalen er beskyttet via egen brukertilgang. Hogrefe’s supportpersonell har ikke innsyn i persondata uten kundens samtykke (og nullstilling av passord og to-faktor autentifisering). Hogrefe har gjennomført årlig Penetration Test (PEN-test). Ved siste PEN test ble påvist mindre svakheter som etterfølgende er rettet opp. Samlet sett indikerer resultatene at systemet har få svakheter og er motstandsdyktig mot gjennomtrengning.

Personvernforordningen (GDPR)

HTS oppfyller kravene i Personvernforordningen (GDPR). I utviklingsfasen ble det lagt vekt på å gjøre produktet og standardinnstillinger beskyttelsesvennlig i overenstemmelse med prinsippene om privacy by design and default ( (artikkel 25 i GDPR). Som følge av dette kan HTS brukes uten å angi person-identifiserbar informasjon.

All HTS relatert aktivitet og interne prosedyrer er dokumentert og gjennomgås jevnlig. Alle medarbeidere som har tilgang til HSL (administratorplattformen for HTS) er informert om og trent i kravene i GDPR og er forpliktet til å opprettholde datafortrolighet.

I tillegg anbefaler vi våre kunder å utarbeide en DPIA for å sikre prosessene rundt innhenting av data ved bruk av HTS, inkl. skifte av passord ved første pålogging (alfanumerisk), aktivering av to-faktorautentifisering, ikke sende sensitiv informasjon i e-post sammen med testlenker, automatisk sletting, sletting av nedlast-log på PC for PDF, bruk av sikker utskrift, forsiktighet ved fremsendelse av testresultat osv. som ytterligere er med til å styrke etterlevelse av GDPR for våre kunder.

Beskyttelse av data mot tap eller endring

For å beskytte data mot tap, skade, uberettiget tilgang og misbruks hostes HTS i et datasenter med redundant dataoppbevaring. De organisatoriske foranstaltningene omfatter:

 • Overgangfri døgnovervåkning av operasjoner og adgang
 • Support er tilgjengelig i åpningstiden
 • Adgang til datasentret krever adgangskort og kode.
 • Videoovervåkning og opptak av datasenter og omgivelsene 24/7
 • Datasenteret er utstyrt med UPS (uavbrytelig strømforsyning) og forblir dermed operasjonell i mange timer ved strømbrudd.
 • Databasen sikkerhetskopieres løpende på selvstendig hardware.

En oversikt over de tekniske og organisatoriske foranstaltningene i henhold til artikkel 32 i databeskyttelsesforordningen inngår som bilag i databehandleravtalen til HTS.

Beskyttelse av test

Beskyttelse av åndsverket” testen” er også omfattet av databeskyttelsen. Offentliggjøring av innhold i testmateriell kan gjøre testresultatet ubrukelig i beslutning sammenheng. Profesjonelle testprosedyrer er distribuert under kontrollerte omstendigheter, som gir en viss grad av beskyttelse. Dette gjelder også ved fjerntesting (digitalt over nett eller ved lenke). For å sikre at testen gjennomføres under kontrollerte forhold bør testbruker gjøre følgende:

 • Kontrollere personens identitet
 • Kontrollere testgjennomføring

Hogrefe Norge har én underleverandør, vårt hovedkontor i Tyskland. Det er per dags dato ingen andre underleverandører som jobber direkte med HTS eller som supplerer til HTS.

Vi deler ikke data med tredjepart eller tredjepartsland og all data oppbevares lokalt på vår server i Gøttingen, Tyskland.

HTS har to-faktorautentifisering som vi anbefaler at aktiveres når brukerkontoen tas i bruk og før du begynner å teste. Du kan enten bruke SMS eller authenticator app. Vi anbefaler det siste da det er den mest stabile løsningen i Norge. 

Du kan skreddersy din egen samtykkeerklæring i HTS og samle inn bakgrunnsdata. Kontoansvarlig kan opprette og aktivere samtykkeerklæringen fra administratorpanelet. Informert samtykke krever at personen som testes gis informasjon om formål, omfang og varighet av databehandlingen og når data slettes. Kun personer som gir aktivt samtykke vil fortsette til testen. 

Nedetid i HTS for planlagt vedlikehold. IT avdelingen Tyskland legger som regel oppdateringer til helg og du varsles som regel i god tid, med mindre det krever rask oppdatering av sikkerhetshensyn. Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev og følg med på vår kanal på Facebook eller LinkedIn for informasjon om nedetid.  

Det kan hentes ut helt anonymiserte rapporter fra HTS. Ved nedlastning/print av rapport kan navn legges til i dokumentet, uten at denne informasjonen lagres i våre systemer.  

Databehandleravtale

Hogrefe oppbevarer persondata for sine kunder i HTS. Hvis du som kunde benytter HTS, er du lovpålagt å inngå en databehandleravtale med Hogrefe.

Du er dataansvarlig og Hogrefe er databehandler.

Før dere inngår en avtale med oss må relevant myndighet i virksomheten (IT-sikkerhetsansvarlig, personvernombud, leder eller lignende) signere en databehandleravtale.

Dette gjelder også, selv om du fungerer som databehandler for tredjepart og kun overlater Hogrefe data til tredjepart. Det er ditt ansvar som dataansvarlig å sikre deg at du har lovhjemmel og har fått samtykke til å samle inn og oppbevare persondata som behandles i Hogrefe sine applikasjoner.

Hogrefe har kun ansvaret for at data oppbevares og behandles forsvarlig, fortrolig og i overensstemmelse med EU’s Personvernforordning av 25 mai 2018.

Databehandleravtalen kan du laste ned under. Den må signeres og sendes inn til Hogrefe før du får muligheten til å kjøpe lisens til HTS og digitale tester.

Årsavgift

Årsavgift (med medlemskap i HTS) for HR kunder

Digitale tester må oppdateres og kvalitetssjekkes med jevne mellomrom, i tillegg gis kundestøtte i tilknytning til opplæring i og bruk av HTS, administrering av brukerkontoer, samt sletting og oppretting av nye brukerkontoer og verifisering av sertifiseringsbevis når ansatte skifter jobb osv. Tradisjonelt har vi tatt en lisens for å dekke dette. Samtidig kan ordet lisens være misvisende, siden lisensen i seg selv ikke gir fri tilgang til test etter at lisensen er betalt. Vi har derfor valgt å kalle det årsavgift for HTS fra 2024. For at bedrifter med mange sertifiserte testbrukere, og dermed behov for flere kontoer skal føle merverdi for årsgebyret, har vi inkludert årlig tilgang på kompetanseheving på de to øverste nivåene (4 og 5). Målet at disse kursene er at støtte utviklingen av kompetente testbrukere i bedrifter i større grad. Alle får tilgang på nettverksgrupper for NEO-PI-3 som finansieres av årsavgiften og 10 % rabatt på våre interne kurs som TOP, d2-R, AMI, CFT 20-R og BOMAT og til ansatte som allerede er sertifisert i NEO-PI-3. Vi håper å legge til aktiviteter og tilbud løpende i takt med at vi i Hogrefe Norge vokser, som våre medlemmer av HTS-klubben får delta i.

Bedrifter med mange HTS brukere og jevnt kjøp av minst to ulike tester har også mulighet for å få tilgang til månedlig fakturering av tester, som gjør at man bestandig har tilgang til tester når man trenger det. Ta kontakt hvis dere ønsker å utforske denne muligheten sammen med oss.

Årsavgiften faktureres én gang i året i januar, og gjelder for hele året. Ved oppsigelse av medlemskap i løpet av året blir ikke årsavgiften tilbakebetalt siden den dekker støtte mer generelt. For å unngå årsavgift påfølgende år må HTS-avtalen sies opp senest 31 november.

Er det litt trangt i bedriftsøkonomien? har du ikke like mye aktivitet i firmaet? Da kan du fryse ditt medlemskap ett år for 625 kroner. Hvis du ønsker å bruke kontoen i løpet av året vil du bli fakturert for forskjellen mellom fryst beløp og årsavgiften.

Årsavgiften er som følger:

 1. Bedrift med én sertifisert testbruker 2500 NOK
 2. Bedrift med to sertifiserte testbrukere 4750 NOK
 3. Bedrift med tre-fem sertifiserte testbrukere 7000 NOK
 4. Bedrift med seks til ti sertifiserte testbrukere 8500 NOK (inkl. 1 times digitalt testspesifikt kurs per år)
 5. Bedrift med 11+ sertifiserte testbrukere 11.500 NOK (inkl. 2-3 timers digitalt testspesifikt kurs per år)
 6. Fryst konto ett år: 625 kroner.
Administratorkonto og brukerkonto

En ansatt per bedrift eller avdeling har tilgang til administratorkontoen. Denne kontoen er hvor du:

 • Kan administrere flere testbrukerkontoer og innhold
 • Ha full oversikt over testkreditt og tester tilgjengelig på brukeren
 • Aktivere innstillinger som opprettelse av arbeidsgrupper for testbrukere, lage maler, legge inn regler for sletting av data
 • Det er også her du lager din samtykkeerklæring basert på hva du ønsker å samle inn av data, hvordan du behandler og oppbevarer data og når og hvordan data slettes.

Det er også på dette nivået dere fyller på flere tester eller legger til nye produkter.

Personen med tilgang til administratorkontoen er typisk Hogrefes kontaktpunkt i bedriften.

Under hver administratorkonto ligger det én eller flere brukerkontoer. Det er fra disse dere administrerer tester til kunder, og henter ut rapporter. Siden HTS kan inneholde personsensitiv informasjon (avhengig av hva du som bruker legger inn der) bør og skal disse kontoene være personlig. Hver person som skal administrere og hente ut tester, bør ha sin egen brukerkonto for å kunne aktivere to-faktor autentifisering.

Har du gjennomgått og signert databehandleravtalen? Da er du klar til å søke om brukerkonto.

Fakturering

Fakturering av årsavgiften skjer løpende og fornyes automatisk med mindre den sies opp senest 30 dager før forfallsdato.

Fakturering av kjøp av digitale tester skjer så raskt testene er overført til din konto. Betalingsfrist er 30 dager.

Tilgjengelige tester

HR

 • NEO-PI-3
  • Standard rapport (for testleder)
  • HR-rapport (for testleder)
  • Leadership rapport (veiledning og tilbakemeldingsrapport til kandidat) – på engelsk
  • Personlig innsikt rapport (tilbakemeldingrapport til kandidat)-blir tilgjengelig i 2024
 • NEO-FFI
  • Standard rapport (for testleder)
 • BOMAT
 • CFT-20-HR (tas ut med stanine skårer)
 • IST-Screening (kun i forskningversjon)
 • TOP
 • AMI
 • D2-R
 • CRE-W (Dansk og engelsk versjon)
 • MDQ-R (Engelsk)

Alle tester og rapporter fra andre Hogrefe forlag er på respektive språk.

PPT

 • ABAS-3 (tilgengelig april 2024)
 • BRIEF-2
 • BRIEF-P (dansk og nederlandsk Quick input/skåring)
 • CFT 20-R (finnes på en rekke språk inkl. arabisk)
 • d2-R
 • SRS-2
 • AMI (fra 16 år)

Helse

 • ABAS-3 (tilgengelig april 2024)
 • BRIEF-2
 • BRIEF-A (dansk quick input/skåring)
 • BRIEF-P (dansk og nederlandsk Quick input/skåring)
 • CFT 20-R (finnes på en rekke språk inkl. arabisk)
 • d2-R
 • MMPI-2 RF
 • MMPI-2 (dansk quick input)
 • NEO-PI-3
 • SRS-2
 • TSCC (svensk quick input rapport og norm)
 • TSCYC (nederlandsk quick input rapport og norm)

Operativsystem og Webleser

Følgende operativsystemer kan brukes:

 • Windows (8.1 og senere)
 • Mac OS
 • Linux

Andre kombinasjoner av weblesere og operativsystem kan fungere, men det gis ikke
support i bruk av disse. Dette gjelder f.eks. Chrome OS.

Du kan bruke en av følgende weblesere:

 • Firefox (oppdatert versjon)
 • Chrome (oppdatert versjon)
 • Microsoft Edge (oppdatert versjon)
 • Safari (oppdatert versjon)

For alle weblesere så gjelder følgende anbefalinger:

 • Javascript må være aktivert
 • Tillat cookies (tilfeldige session cookies er ikke tilstrekkelig)
 • Minste skjermoppløsning er 980×600

Det må være mulig å stille inn helskjermsvisning i webleseren.

I Chrome klikker du på symbolet med de tre prikkene. Deretter klikker du på symbolet
for å vise helskjerm.

Nettbrett og lignende:

Følgende systemkrav må være oppfylt: iOS eller Android i den aktuelle versjonen,
Safari eller Chrome i den aktuelle versjonen. Se hva mer som gjelder under
«webleser».

Administrasjon på Hogrefe-online.com (registering av testperson, tilordning av nye
tester, og rapportgenerering) bør foregå på PC.

PDF rapport:

Testresultatene kan lastes ned i Pdf-format og åpnes i Pdf-lesere.

Ofte stilte spørsmål

Må kliniske brukere betale årsavgift?

Helsepersonell og ansatte i PPT får tilgang til Hogrefe kliniske lisens som ikke gir de mulighet til å sende ut lenker til grupper eller til å sammenstille grupperapport. Klinisk lisens er beregnet på
individuell testing og har dermed en rekke begrensninger sammenlignet med HR-lisens. I tillegg er det lite oppfølgning av kliniske kunder, da mye kompetanseheving skjer lokalt i bedriften. Klinisk lisens er forbeholdt leger, psykologer, ansatte i PPT og enkelte Logopeder med klinisk
testkompetanse. Minst en klinisk test må kjøpes regelmessig for å regnes som kliniker.

Hvordan bruker jeg Hogrefe Testsystem?

Brukerveiledning Hogrefe Testsystem, HTS

Tofaktorautentisering i HTS


Instruksjonsfilm Hogrefe Testsystem, HTS

Filmene er på svensk

Hurtigstartfilm
Her presenteres en hurtigstart, primært for deg som skal administrere skoletester.
Tid: 00:05 – Testforberedelser
Tid: 02:45 – Gjennomføring av testing
Tid: 04:10 – En persons resultat
Tid: 05:50 – Grupperesultat
Frigjøre/tilbakestille reserverte tester i HTS
Filmen demonstrerer hvordan du kan frigjøre/tilbakestille tester hvor testpersonen(e) ikke har startet utfyllingen.
Filmen varer ca. 2 minutter.
Hvordan bruker jeg tofaktorautentisering i HTS?

Nå kan du som administrerer test velge å aktivere tofaktor-autentisering ved innlogging i HTS.

Enten via SMS eller en autentiseringsapp på din mobil eller PC. Søk på “Authenticator”, så finner du en passende app for din enhet.

Slik gjør du for å aktivere tofaktor-autentisering når du logger inn på din HTS-konto:

hts testsystem skjermbilde
 • Gå til innstillinger

 • Velg ”sikkerhet” og ”tofaktor-autentisering”.
 • Trekk glidebryteren til høyre for den funksjonen du foretrekker (app eller sms)

APP

 • Skann QR-koden med mobilen
 • Skriv in verifieringskoden og trykk på “Verifiser”

SMS

 • Velg land
 • Fyll inn mobilnummer med landskode
 • ​​​(f.eks. + 47) og ditt nummer.

 • Viktig! Skriv opp din unike tilbakestillingskode og oppbevar på et sikkert sted.
 • Klart!

Neste gang du logger inn så er tofaktorautentiseringen aktivert.

 • Fyll inn aktiveringskoden du får tilsendt til din mobil og bekreft.

Hvis du vil slå av Tofaktorautentiseringen:

 • Flytt glidebryteren til venstre og angi verifiseringskode, så deaktiveres tofaktorautentiseringen.

Vær obs på at du bør fjerne kontoen fra din autoriseringsapp, slik at du unngår å få to ulike koder om du skulle reaktiverer ved et senere tilfelle.

Jeg ønsker bare å bruke én eller to tester i året og årsavgift blir for dyrt for meg

Hvis du har et veldig lavt behov for testing, kan vi gjennomføre testingen for deg. Du får en testlenke som du kan sende ut til ønsket kandidat. Når kandidaten har besvart testen får du tilsendt en anonymisert rapport som du som sertifisert testbruker kan tolke. Prisen er 1250 kroner per test. I dette beløpet inngår test, rapport og vår arbeidstid. Vi gir ikke tilbakemelding til kanididater. Det krever mer innsikt i prosessen enn vi bør ha.

Kom i gang med digital testing i HTS

Bli digital kunde

Fem steg før du kan gå i gang


Spar tid og få resultatene rett etter gjennomført testing

Når du bruker det digitale testsystemet HTS så får du et raskt og smidig arbeidsverktøy hvor du:

 • Får samlet de digitale testene på ett sted
 • Kan håndtere flere testpersoner samtidig
 • Kan velge individuell eller gruppetesting
 • Kan tilby fjerntest via link
 • Kan sammenligne data fra flere testpersoner eller informanter
 • Får resultatene presentert raskt både numerisk (råskår og standardskår) og grafisk
 • Kan laste ned testrapport (automatisk skårede resultater) i en PDF-fil rett etter at testen er gjennomført som letter arbeidet med tilbakemelding.

Årsavgift

Du trenger en brukerkonto og årslisens for å administrere og kjøpe test i HTS.

Det er en versjon for deg som arbeider klinisk og en annen versjon for deg som arbeider i HR. Velg den versjonen som best passer til din virksomhet:

Klinisk versjon: Denne lisensen passer for klinisk praksis, helsevesenet og PPT. 

HR-versjon: Denne versjonen er tilpasset rekrutteringsprosessen og må velges når man bruker HR-tester.

Har du noen spørsmål?

Kundeservice

Kontakt oss

Adresse

Oscars gate 35 A, Kontor 103
0258 Oslo

sikker bestilling ikon

Trygg & upartisk

Tester og metoder basert på
forskning og vitenskap

kontakt oss ikon

Kontakt oss

Vær velkommen til å ta kontakt
med vårt kundesenter

handlevogn ikon

Levering

Din bestilling blir sendt deg i løpet
av 2-5 arbeidsdager

link til facebook

Følg oss

Følg, del og lik oss på Facebook