Åndsverksloven

Lov om opphavsrett til åndsverk mv (åndsverksloven)

Mangfoldiggjøring, helt eller delvis, av testmetoder, testprotokoller, manualer, normer, tabeller og testmateriell, uten skriftlig tillatelse fra Hogrefe, utgjør brudd på åndsverksloven (2019: LOV-2018-12-20-120), lov om opphavsrett til åndsverk mv (se særlig kapittel 1-2, §1-15, §41-45). Alle former for mangfoldiggjøring er omfattet av loven, eksempelvis opptrykk, kopiering og lydinnspilling. Det er videre ikke tillatt å overføre tester til andre medium, eksempelvis datamaskin.

Åndsverksloven om straff ved overtredelser

«§79. Den som begår inngrep i en annens rett eller på annen måte overtrer §§ 3, 5, 13, 16, 20 til 24, 59, 60, 99 til 107 og 108 siste ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.»

Normtabeller

Hogrefe har eneretten til å godkjenne mangfoldiggjøring av våre testmetoder, inklusive normtabeller. Å kopiere normtabeller uten å først innhente tillatelse utgjør et brudd på åndsverksloven. Dette gjelder også enhver form for digitalisering av data fra normtabeller eller bruk av normtabeller for å lage skårings – og/eller administrasjonsprogram.

Intellektuell kapital og plagiat

Opphavsretten er forlagets mest verdifulle eiendel. Å beskytte forfatternes og designernes verk og deres integritet et svært viktig. I løpet av de senere år har problemet med kopiering og plagiering økt. Hogrefe vil advare mot bruk av kopier/plagiater. Plagiat vil alltid være et svakere verktøy enn den originale utgivelsen og mangler den kvalitetssikringen som kun et grundig utviklingsarbeid kan gi. Den intellektuelle kapital som er blitt investert i en test gjennom det ofte lange utviklings- og redigeringsarbeidet som standardiserte tester krever, kan ikke uten videre reproduseres.

Kopiering

Kopiering av eksempelvis testoppgaver og svarskjema utgjør brudd på åndsverksloven. Kopiering av testmateriell medfører reduserte midler til metodeutvikling (som revisjon av normer) av både nye og gamle tester og til at muligheten for produksjon og utvikling av nye tester minsker. Å bruke kopiert testmateriell kan svekke tillit til testresultatene og er ikke god profesjonell praksis.

Personvern og klientsikkerhet

Den som kjøper og bruker Hogrefes forplikter seg til å sikre at testen gjennomføres på korrekt måte. Alt testmateriell må oppbevares nedlåst og ingen testresultater må, hverken helt eller delvis, vises til utenforstående utover det reglene for personvern tillater.

Tolkingsprogram

Vi er kjent med at det finnes tilgjengelig tolkingsprogram som kompletterer Hogrefes testmetoder. Disse har som oftest blitt utviklet uten vår godkjenning og vi kan ikke garantere for deres pålitelighet eller kvalitet. Å bruke disse produktene kan innebære brudd på åndsverksloven, som vedkommende som har utviklet programmet bærer et strafferettslig ansvar for. Hvis du kommer i kontakt med et slikt produkt, ber vi deg om å ta kontakt med oss.

sikker bestilling ikon

Trygg & upartisk

Tester og metoder basert på
forskning og vitenskap

kontakt oss ikon

Kontakt oss

Vær velkommen til å ta kontakt
med vårt kundesenter

handlevogn ikon

Levering

Din bestilling blir sendt deg i løpet
av 2-5 arbeidsdager

link til facebook

Følg oss

Følg, del og lik oss på Facebook