d2-R (Oppmerksomhets- og konsentrasjonstesten d2 – revidert versjon)

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Oppmerksomhets- og konsentrasjonstest for vurdering av barn og voksne med europeiske normer.

Produkt Mengde

d2-R Dansk Veiledning (til digital utgave) (2020)

d2-R Svensk manual til papirtest

d2-R Norsk Instruksjon og øvelsesskjema à 10

d2-R Oppgaveark á 10

d2-R, Skåringsark á 10

SKU: D2-R

Beskrivelse

Oppmerksomhets- og konsentrasjonstesten d2 – revidert versjon

Forfattere: R. Brickenkamp & L. Schmidt-Atzert, D. Liepmann

Hva måler testen?            

d2-R er en rask og pålitelig test som måler vedvarende visuell oppmerksomhet under tidspress. Testen gir et mål på hvor hurtig og nøyaktig testpersonen kan skille spesifikke visuelle stimulus fra lignende visuelle stimuli.

Begrepet «vedvarende oppmerksomhet» beskriver best hva testen måler. For det første oppfyller testen kriteria til en konsentrasjonstest. For det andre måler den inhibisjonsdelen av oppmerksomhet ved å kreve at man velger (gjør en seleksjon) av enkelte stimuli (bokstaven d med to streker) over andre (distraherende stimuli). På engelsk bruker man sjelden begrepet konsentrasjon eller «concentration» knyttet til slike tester – oppmerksomhet eller «attention» er mer kjente begreper. På tysk har man valgt begrepet «konzentriert Aufmerksamkeit», som på norsk best oversettes til «vedvarende oppmerksomhet» (sustained attention).

d2-R måler en rekke fasetter, inkludert:

 • Konsentrasjon
 • Oppmerksomhet
 • Vedvarende oppmerksomhet
 • Mental hastighet
 • Prosesseringshastighet
 • Arbeidshastighet
 • Perseptuell hastighet
 • Generell ytelseskapasitet

Innhold

Man får tre skalaskårer på testen (1) Konsentrasjon (KL), antall bearbeidede målobjekter (BZO) og nøyaktighet (F %, dvs. en feilprosent). Visse typer feil gir også administrator en indikasjon på om testen har blitt gjennomført i tråd med instruksjonene.

Les mer – for PPT/Helse

Les mer – for HR

Manual og normer

Det finnes både en analog (papir og penn) og digital versjon av testen. Den svenske manualen fra 2015 inneholder en beskrivelse av testen og det omfattende utviklingsarbeidet som ble gjennomført i Tyskland. Manualen inneholder også instruksjoner for administrering og skåring av papir og penn testen, samt tolkning av testresultatet. Normeringsarbeidet med papirversjonen fra Tyskland samt de europeiske digitale normene står også beskrevet i manualen.

Analog versjon (papir og penn)

Papir og penn testen har tyske normer fra 9-60 år. Normene ble samlet inn fra 2007–2008, og baseres på et utvalg med 4024 testpersoner.

Til papirversjonen av d2-R finnes et nytt testmateriell bestående av tre deler. Den selvkopierende testblanketten forenkler poengsettingen og reduserer risikoen for feil ved skåring. På instruksjons- og øvingsblanketten som gis til testpersonen, oppsummeres de viktigste instruksjonene og testpersonen presenteres for to øvingsoppgaver. På skåringsblanketten sammenstilles personens skårer, og resultatet kan også presenteres grafisk.

Digital versjon 

Den digitale versjonen av d2-R, som tilbys i Hogrefe Testsystem, HTS, er helt selvinstruerende og gjennomføres på en datamaskin eller et nettbrett. Etter en gjennomført testing kan resultatet avleses på skjermen, og kan lagres eller skrives ut i form av en resultatrapport (PDF). Den digitale versjonen kan brukes for å teste barn fra 8,5-17 (tyske normer), voksne personer i alderen 18 til 55 år (europeiske normer) eller 18-79 år (tyske normer).

Normene er utarbeidet på PC med mus. En liten utforskningsstudie fant ikke signifikante forskjeller mellom PC og nettbrettadministrasjon.

De europeiske normene til den digitale versjonen ble samlet inn i 2015, og stammer fra 10 europeiske land: Tsjekkia, Danmark, Finnland, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og England. De europeiske normene består av besvarelser fra 2100 personer i alderen 18 til 55 år. De europeiske normene finnes både som totalnorm og som aldersspesifikke normer. Totalnormen kan anvendes ved f.eks. rekruttering, og de aldersspesifikke normene anbefales til klinisk bruk.

Det er også mulig å benytte seg av tyske normer for alderen 8-79 år. Disse ble samlet inn fra 2013-2016 og utvalget besto av 3046 personer.

Endringer fra d2 til d2-R

Det er gjennomført en rekke forbedringer av testen i forbindelse med revideringen:

 • Antall testledd økte for å motvirke takeffekt og strømlinje skåringsprosessen.
 • Visse skalaer er bedret, enkelte skala er fjernet
 • De kvalitative typebeskrivelsene er fjernet i tråd med oppdatert kunnskap

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

, ,