ABAS®-3 – Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2 (pedagog/logoped eller tilsvarende med sertifiseringskurs), medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

En helhetlig, tidseffektiv kartlegging av adaptive ferdigheter fra 0-89 år, skreddersydd til tiltaksutforming.

Produkt Mengde

ABAS-3 Norsk Manual (2020)

ABAS-3 Norsk intervensjonsguide (2021)

Intervensjonsguide som hjelper deg å utforme tiltak for personer med nedsatt adaptiv fungering.

ABAS-3 Vurderingsskjema 0-5 år Foresatte á 10

ABAS-3 Vurderingsskjema 2-5 år Pedagoger á 10

ABAS-3 Vurderingsskjema 5-21 år Foresatte á 10

ABAS-3 Vurderingskjema 5-21 år pedagog á 10

ABAS-3 vurderingsskjema 16-89 år á 10

ABAS-3 Engelsk Vurderingskjema 5-21 år foresatte á 1

Engelsk vurderingsskjema som kan brukes sammen med de skandinaviske normene i manualen eller quick input skåring i HTS.

ABAS-3 Engelsk vurderingskjema for voksne 16-89 år á 1

SKU: ABAS-PAPIR

Beskrivelse

Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition (ABAS-3)

Forfatter: Patti L. Harrison, PhD, Thomas Oakland, PhD

ABAS-3 er et standardisert vurderingsskjema med skandinaviske normer fra 5-20 og utprøving av normer for 0-5 og 20+ som kan brukes for vurdering av adaptiv fungering (dagligdagse ferdigheter) i et livsløpsperspektiv med normer fra 0-89 år. Informanter kan være foresatte/omsorgspersoner, pedagoger/lærere og andre ansatte i barnehage og skole, andre informanter som kjenner personen godt og selvrapport fra 16 år.

Nytteverdi

Vurdering av adaptiv funksjon er nødvendig i utredning av intellektuell funksjonsnedsettelse (IF). Det kan også være aktuelt å vurdere adaptiv funksjon ved andre utviklingsrelaterte diagnoser som ADHD og autismespekterforstyrrelse (ASF), ved hjerneskader eller ved hjernesykdommer som Alzheimer, eller når miljøet endrer seg for personer som har kjente vansker med adaptive ferdigheter eller hvor det kan oppstå vansker med adaptive ferdigheter.

Innhold

ABAS gir et overordnet normert mål, Generell adaptiv funksjon (GAF). I ABAS-3 presenteres adaptiv funksjon basert på tre adaptive domener: Kognitivt, Sosialt og Praktisk (i henhold til AAIDDs og WHOs modell om adaptiv funksjon). Hvert domene kan igjen deles inn i flere adaptive funksjonsområder.

I det kognitive domenet inngår funksjonsområdene

 • Kommunikasjon
 • Funksjonelle (før) skoleferdigheter
 • Egenledelse.

I det sosiale domenet inngår Fritid og Sosialt.

I det praktiske domenet inngår funksjonsområdene:

 • Samfunnsdeltakelse
 • Daglige (hjemme)aktiviteter
 • Helse og sikkerhet
 • Egenomsorg.

For små barn finnes også funksjonsområdet Motorikk og for øvrige aldersgrupper Arbeid.

Den norske versjonen av ABAS-3 omfatter en norsk manual og fem vurderingsskjemaer for forskjellige aldersspenn og respondenter:

 • Foreldreskjema (0–5 år) for små barn, som kan besvares av foreldre eller nærstående omsorgspersoner.
 • Foreldreskjema (5–21 år) for eldre barn og ungdommer, som kan besvares av foreldre eller nærstående omsorgspersoner.
 • Barnehageskjema/Førskoleskjema (2–5 år) for barn i førskolealder, som kan besvaras av førskolepersonell eller dagmamma.
 • Lærerskjema (5–21 år) for eldre barn og ungdommer, som kan besvares av lærer eller annet skolepersonell.
 • Voksenskjema (16–89 år) for voksne, som kan besvares av nærstående eller gjennom selvrapportering.

Resultatsammenstillingen har fått fire valgfrie analyser av skåreforskjeller fra et individs resultatprofil, samt for å analysere forskjeller mellom to respondenters vurderingsskjemaer for den samme personen.

Normer og skandinavisk adapsjon

Den norske versjonen av ABAS-3 har to sett med normer.

For vurderingsskjemaene for alderen 5-21 år finnes normer basert på et sammenslått svensk og dansk standardiseringsgrunnlag, som ble samlet inn i 2017–2018 (n = 747, hvorav n = 398 dansker og n = 349 svensker).

For samtlige aldersgrupper finnes også normer basert på et amerikansk standardiseringsgrunnlag som ble samlet inn i 2013–2014 (n = 4500, hvorav n = 1420 småbarn, n = 1896 barn og ungdommer og  n = 1184 voksne).

Intervensjonsguide 

ABAS-3 intervensjonsguide er et tillegg til ABAS-3. Den inneholder konkrete forslag på ulike tiltak for å øke personens adaptive fungering i hverdagen. Tiltakene/intervensjonene tar utgangspunkt i påstanden fra ABAS-3 skjemaene.

Intervensjonsguiden er organisert i henhold til de fem ABAS-3 skjemaene og inneholder et tiltak for hvert testledd under de ulike funksjonsområdene. Avhengig av implementeringskonteksten kan strategiene som foreslås brukes i en-til-en opplæring, i liten gruppe eller i hel klasse. Tiltaksforslagene kan inneholde både adaptive eller justerende aktiviteter og forslag på endringer i miljøet.
Se eksempelsider fra intervensjonsguiden

Praktisk informasjon 

ABAS-3 kan skåres manuelt på 5-10 minutter avhengig av hvilket nivå man tolker på. Den finnes både i papir og digital utgave og med hånd- eller digital skåring. Pass på å bestill riktig versjon. Det er også mulig å kjøpe engelsk protokoller enkeltvis for foresatte og selvrapport/annenrapport for voksne. Det er også mulig å bestille amerikansk manual hvis det er ønske om å bruke amerikanske normer fra 5-19 år.

Rettelse i ABAS-3 norsk manual

Dessverre har rubrikken på tabell B.32 (side 287) blitt feil i den norske manualen. “selvrapportering” skal rettes til “nærstående”:

Tabell B.32. Voksenskjema (16–89 år) nærstående –
Sammenligning av adaptive domener: Statistisk signifikans


Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2020

Kvalifikasjonsnivå

, ,

Aldersgruppe

0:0-89:0 år, Barn, barnehagebarn, Ungdom, Voksne

Formål/Bruksområde

ADHD utredning, Alzheimer utredning, ASF utredning, Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, Diagnostisere Intellektuell funksjonsnedsettelse, Utforme og teste effekt av tiltak, Utredning av forsinket utvikling, Utredning av lærevansker

Egner seg for følgende populasjoner:

Afasi, Autismespekterforstyrrelse (ASF), Dyskalkuli, Dysleksi, Ervervet Hjerneskade (TBI), Flerspråklige, Forsinket utvikling, Fysiske begrensninger, Hørselshemmede/døve, Intellektuell funksjonsnedsettelse (IF), Nevropsykologiske forstyrrelser, Psykiske lidelser, Språkforstyrrelse (DLD), Synsvansker/Blind

Dokumenter

Du liker kanskje også…