ABAS-3 startkit

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2 (pedagog/logoped eller tilsvarende med sertifiseringskurs), medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Alt du trenger for å komme i gang inkl. manual og intervensjonsguide. Legg til de skjemaene som er aktuell for deg og få 5 % rabatt på hele kjøpet.  

Produkt Mengde

ABAS-3 Norsk Manual (2020)

kr 2802,50

141 på lager (kan også restbestilles)

ABAS-3 Norsk intervensjonsguide (2021)

Intervensjonsguide som hjelper deg å utforme tiltak for personer med nedsatt adaptiv fungering.

kr 1634,00

42 på lager (kan også restbestilles)

ABAS-3 Vurderingsskjema 0-5 år Foresatte á 10

ABAS-3 Vurderingsskjema 5-21 år Foresatte á 10

ABAS-3 Vurderingsskjema 2-5 år Pedagoger á 10

ABAS-3 Vurderingskjema 5-21 år pedagog á 10

ABAS-3 vurderingsskjema 16-89 år á 10

SKU: ABAS-3-START

Beskrivelse

Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition (ABAS-3)

Forfatter: Patti L. Harrison & Thomas Oakland

ABAS-3 er et standardisert vurderingsverktøy som kan brukes for vurdering av adaptiv funksjon hos barn, ungdom og voksne i alderen 0 til 89 år. Vurdering av adaptiv funksjon inngår vanligvis  i en utredning av intellektuell funksjonsnedsettelse. Det kan også være aktuelt å vurdere adaptiv funksjon ved andre utviklingsrelaterte diagnoser som ADHD og ASF, ved hjerneskader eller ved hjernesykdommer som Alzheimers.

Nytteverdi

ABAS-3 er et tidsøkonomisk testbatteri for adaptiv fungering som bistår deg i å finne de områdene du bør undersøke nærmere gjennom analyse, strukturert intervju. samtale og/eller tiltak.  Det å raskt og effektivt kunne sirkel deg inn på problemområder eller styrker og mindre sterke sider er ikke bare bra mht. ressursbruk i helse og PPT, men også etisk forsvarlig, ift. å ikke bruke mer av andres tid enn høyst nødvendig.

I ABAS-3 vurderes både evne (kan personen utføre en handling) og frekvens eller hyppighet (velger de å utføre handlingen når den bør utføres). Dette bidrar til at du lettere sammen med relevante interessenter kan finne de mest aktuelle områdene å utvikle eller understøtte gjennom tiltak. I tillegg har ABAS-3 også en “gjetter” kolonne, slik at du som testleder kan få en klar indikasjon på i hvilken grad informanten er sikker/usikker på deres vurdering. Antall gjett fungerer også som en indikator på skjemaets validitet.

Et utfylt ABAS-3 fra foresatte, barnehagepersonell, ansatte i skolen, nærstående  eller testpersonen selv fra 16 år (selvrapportering) gir deg som testleder informasjon om en persons adaptive funksjon innenfor tre indekser og ni ulike funksjonsområder. Analysestrategier hjelper deg med å sortere på hvilket nivå du skal tolke data.

Innhold

ABAS-3 presenteres adaptiv funksjon  i henhold til AAIDDs og WHOs modell om adaptiv funksjon som en overordnet paraply skåre Generell adaptiv funksjon (GAF), tre adaptive domener og en rekke funksjonsområder:

 • Kognitivt domene
  • Kommunikasjon
  • Funksjonelle (før)skoleferdigheter
  • Egenledelse.
 • Sosialt domene
  • Fritid
  • Sosialt
 • Praktisk domene
  • Samfunnsdeltakelse
  • Daglige (hjemme)aktiviteter
  • Helse og sikkerhet
  • Egenomsorg

For mindre barn finnes også funksjonsområdet Motorikk og for øvrige aldersgrupper Arbeid.

Skjema

Den norske versjonen av ABAS-3 omfatter en norsk manual og fem vurderingsskjemaer for forskjellige aldersspenn og respondenter:

 • Foreldreskjema (0–5 år) for små barn, som kan besvares av foreldre eller nærstående omsorgspersoner.
 • Foreldreskjema (5–21 år) for eldre barn og ungdommer, som kan besvares av foreldre eller nærstående omsorgspersoner.
 • Barnehageskjema (2–5 år) for barn i barnehagealder, som kan besvaras av barnehagepersonell eller dagmamma.
 • Lærerskjema (5–21 år) for eldre barn og ungdommer, som kan besvares av lærer eller annet skolepersonell.
 • Voksenskjema (16–89 år) for voksne, som kan besvares av nærstående eller gjennom selvrapportering. Samme skjema benyttes for begge respondenter.

ABAS-3 intervensjonsguide er et tillegg til ABAS-3. Den inneholder konkrete forslag på ulike tiltak for å øke personens adaptive fungering i hverdagen. Tiltakene/intervensjonene tar utgangspunkt i påstanden fra ABAS-3 skjemaene.

Intervensjonsguiden

Intervensjonsguiden er organisert i henhold til de fem ABAS-3 skjemaene og inneholder et tiltak for hvert testledd under de ulike funksjonsområdene. Avhengig av implementeringskonteksten så kan strategiene som foreslås brukes i en-til-en opplæring, i liten gruppe eller i hel klasse. Tiltaksforslagene kan inneholde både adaptive eller justerende aktiviteter og forslag på endringer i miljøet.
Se eksempelsider fra intervensjonsguiden

Skandinaviske normer

Den norske versjonen av ABAS-3 har to sett med normer. For vurderingsskjemaene for alderen 5-21 år finnes normer basert på et sammenslått svensk/dansk datagrunnlag, som ble samlet inn i 2017–2018 (n = 747, hvorav n = 398 dansker og n = 349 svensker).

For samtlige aldersgrupper finnes også amerikanske normer samlet inn i 2013–2014 (n = 4500, hvorav n = 1420 småbarn, n = 1896 barn og ungdommer og  n = 1184 voksne). Forskning indikerer at det ikke er signifikante forskjeller mellom skandinavisk og amerikansk data i småbarngruppen, disse normene ble derfor beholdt. For voksne antas det også at normene er tilstrekkelig ekvivalente.

Rettelse i ABAS-3 norsk manual

Dessverre har rubrikken på tabell B.32 (side 287) blitt feil i den norske manualen. “selvrapportering” skal rettes til “nærstående”.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

Du liker kanskje også…