BRIEF-P – Behavior Rating Inventory of Executive Function®–Preschool Version (Barnehageversjon)

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Vurderingsskjema som kartlegger eksekutive funksjoner hos barnehagebarn (lærer/foresatte).

Produkt Mengde

BRIEF-P Amerikansk manual (2003)

BRIEF-P Norsk Informantskjema á 10

BRIEF-P Amerikansk Informantskjema á 1 (Engelsk språk)

SKU: BRIEF-P

Beskrivelse

Behavior Rating Inventory of Executive Function®–Preschool Version (Barnehageversjon)

Forfattere: Gerard A. Gioia, Kimberley Andrews Espy & Peter K. Isquith

BRIEF-P er et standardisert vurderingsskjema for vurdering av eksekutive funksjoner hos barnehagebarn i alderen 2 til 5 år, 11 måneder. Skjemaet kan fylles ut av foreldre, pedagoger i barnehagen eller andre nærstående personer. Samme skjema brukes for alle informanter.

Nytteverdi

BRIEF-P egner seg som ett ledd i utredning av barn med risiko for å utvikle lærevansker eller oppmerksomhetsvansker og barn som har Autismespekterforstyrrelse (ASF), traumatisk hjerneskade (TBI) samt andre utviklingsmessige, nevrologiske, psykiatriske og medisinske tilstander hvor PPT , habilitering, BUP eller andre tjenester ønsker å følge barnets utvikling over tid- og måle effekt av tiltak. Det er forskningsstøtte for at BRIEF-P også kan predikere senere vansker i matematikk og er nyttig for å følge opp premature barns utvikling.

BRIEF verktøyene ble utviklet til skolepsykologer for å kartlegge eksekutive funksjoner i barnehage og skole. Det er god forskningsstøtte for å bruke verktøyet til å utforme og teste effekt av tiltak, derfor egner det seg godt til bruk i  PPT og lignende tjenester.

Innhold

Spørreskjemaet inneholder 63 påstander innen fem teoretiske og empiriske kliniske skalaer som omhandler ulike aspekter av eksekutive funksjoner: Impulshemming, Fleksibilitet, Emosjonell kontroll, Arbeidsminne samt Planlegging/Organisering. 

De kliniske skalaene organiseres i verktøyet i tre indekser: Atferdsregulering (ARI), Emosjonsregulering (ERI) og fremvoksende (emerging) kognisjonsindeks (F-KRI), som i dette skjema referees til som Fremvoksende metakognisjon samt en overordnet global eksekutiv funksjonsmål (GEF).

I tillegg er det tre validitetsskalaer: InkonsistensNegativitet og Uvanlige svar som bidrar til å sikre valide besvarelser.

Norsk adapsjon og Normer 

I manualen presenteres de amerikanske normene fra 2003 basert på 460 utfylte foreldreskjema og 302 pedagogskjema for de samme barna. Det er god validitet og reliabilitet for både skalaene og indeksene.

En norsk studie på BRIEF-P foreldrerapport indikerte at selv om skjemaet klarte å skille kliniske fra ikke-kliniske grupper, ga anvendelse av amerikanske normer i kliniske grupper forholdsvis lave / ikke signifikante skårer på delskalaene (Skogan et al., 2015). Denne svekkede sensitiviteten kan innebære at man ikke oppdager noen typer problematisk atferd ved bruk av de amerikanske normene. Grunnet store individuelle forskjeller samt overlapp mellom ulike diagnostiske grupper advarte Skogan et al. (2015), i likhet med BRIEFs utviklere, mot å bruke skjemaet som det eneste grunnlaget for diagnose (Ryder, 2021).

Hogrefe Norge er i 2024 i gang med å samle inn norske normer. Foreløpig har vi samlet inn data fra Orkdal, Ålesund, Bærum og Lørenskog og håper å få med oss flere PP-tjenester og psykologer til å samle inn normdata og klinisk data sammen med Jens Egeland. Ta kontakt med oss hvis du vil bidra på info@hogrefe.no. Målet er å ha minst 420 foresatte og pedagograpporter innen utegangen av 2024 fra et representativt norsk utvalg.

Tolkning 

Vil du få mer ut av din tolkning av BRIEF-P?  Da kan du lese denne rapporten fra PAR Inc. PAR WHITE PAPER-BRIEF-P.pdf (parinc.com)

Forskningsstøtte 

Skogan et al. (2015) undersøkte faktorstrukturen til BRIEF-P Foreldrerapport fra 1134 barn i alderen 37-47 måneder rekruttert gjennom Mor og Barn studien. CFA analyse ga marginal støtte til at den originale tre-faktorstrukturen hadde best fit/passet best, og til at de fem indeksene målte noe unikt, samtidig som det ble funnet overlapp mellom indeksene (som er forventet). Da denne undersøkelsen undersøkte kun barn i 3-års alderen vil det kunne være noen forskjeller til utvalg som undersøker hele aldersspennet fra 2-5 år. Factor structure of the Behavior Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF-P) at age three years – PubMed (nih.gov)

Behavior_Rating_of_Executive_Function_References.docx (live.com)

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2003

Brukergruppe

Ansatte i Helse med testkompetanse, Ansatte i PPT med testkompetanse, Aut. klinisk psykolog, Lege med formell testkompetanse eller sertifisering, Logopeder, Sertifiserte PP-rådgivere

Fagfelt

Adaptive ferdigheter, Autismespekterforstyrrelse (ASF), Eksekutive funksjoner (EF), Emosjoner

Egner seg for følgende populasjoner:

Autismespekterforstyrrelse (ASF), Dyskalkuli, Ervervet Hjerneskade (TBI), Forsinket utvikling, Hørselshemmede/døve, Intellektuell funksjonsnedsettelse (IF), Språkforstyrrelse (DLD)

Formål/Bruksområde

ADHD utredning, Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, Kartlegge eksekutiv funksjon, Utforme og teste effekt av tiltak

Aldersgruppe

2-5 år, Barn, barnehagebarn

Normdata

amerikansk

Administrasjon

Individuell

Administrasjonstid

15 minutter

Kvalifikasjonsnivå

, ,

Du liker kanskje også…