SRS™-2 Social Responsiveness Scale, Second Edition

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Husk å velg både vurderingsskjema og skåringsark (skåringsark i papir eller digitalt) ved bestilling!   For utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne, og ved mistanke om ASF.

Produkt Mengde

SRS-2 Norsk manual (2020)

For utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne

SRS-2 vurderingsskjema Informant Småbarn á 10

SRS-2 Skåringsark Informant Småbarn á 10

SRS-2 vurderingsskjema Informant Barn-Ungdom á 10

SRS-2 Skåringsark Informant Barn-Ungdom á 10

SRS-2 vurderingsskjema Informant Voksen á 10

SRS-2 Skåringsark Informant Voksen á 10

SRS-2 vurderingsskjema Selvrapport Voksen á 10

SRS-2 Skåringsark Selvrapport Voksen á 10

SKU: SRS

Beskrivelse

Social Responsiveness Scale – Second Edition

Forfattere: John N. Constantino, Christian P. Gruber

Fagkonsulenter for norsk versjon: Beate Ørbeck og Lene Søvold

SRS-2 samler inn informasjon om en persons sosiale fungering innen en rekke område fra ulike informanter. Fordi skårer er normaldistribuert på en skala, kan testen brukes til en rekke formål inkl. kartlegging av sosiale ferdigheter mer generelt, og som screening eller en del av en diagnostisk utredning ved mistanke om autismespeskterforstyrrelse mer spesifikt.

SRS-2 gir et kvantitativt mål på vansker med sosial fungering og fleksibilitet som et psykologisk trekk fra 2½ år til 64 år. SRS-2 tar mellom 15 og 20 minutter å fylle ut og er derfor tidseffektiv. Ved valg av digital administrasjon og skåring spares ytterligere tid og penger på at skåring genereres automatisk så raskt resultatet er samlet inn.

Nytteverdi for PPT

SRS-2 er et nyttig verktøy tilfeller hvor man ønsker å vite mer om en barn eller ung persons sosiale fungering innen en rekke områder. Verktøyet skal først og fremst brukes som en screener for å kunne vurdere barnet sosiale fungering sammenlignet med andre skandinaviske barn på samme alder, og for å utforme spissede tiltak. Ved utslag på enkelte skalaer og annen informasjon som støtter mistanke om det kan foreligge autisme, kan skårene på SRS-2 brukes til å begrunne en anbefaling for videre utredning i spesialisthelsetjenesten hvis foresatte eller personen selv ønsker å følge det opp.

Nytteverdi for klinikere i helse 

I stedet for å basere kartleggingen på tidsavgrensede observasjoner i en klinisk setting kartlegger man de symptomene som lærere, foreldre og andre har observert over tid – i hjemmet, i klasserommet eller andre steder.SRS-2 kan brukes i forbindelse med diagnostiske utredninger, men er først og fremst utviklet for å gi klinikeren viktig informasjon til en helhetsvurdering.

I SRS-2 blir autistiske trekk operasjonalisert som en kontinuerlig variabel som vil være mer eller mindre til stede i en normalbefolkning. Dette bidrar til å motvirke unødvendig patologisering, samtidig som en fanger opp mildere grader av nedsatt sosial fungering som også kan medføre store vansker for individet.

Med slike naturalistiske eller økologiske atferdsobservasjoner som evalueres langs et kontinuum, kan SRS-2 avdekke aspekt ved sosial funksjon som ellers kunne blitt oversett.

SRS-2 er sensitiv for forandringer i autistiske trekk, enten som følge av utvikling eller som resultat av intervensjoner. Effekt av intervensjoner som er gitt, kan evalueres ved å gjennomføre en kartlegging med SRS-2 på to eller flere separate tidspunkt i behandlingsforløpet.

Innhold 

Totalskåren indikerer sosial fungering mer generelt. I tillegg finnes det fem indekser:

  • Sosial bevissthet – evnen til å oppfatte sosiale signaler
  • Sosial kognisjon – evnen til å tolke de sosiale signalene som oppfattes
  • Sosial kommunikasjon – evnen til å uttrykke seg gjennom sosial kommunikasjon
  • Sosial motivasjon – graden av motivasjon for sosialt samspill
  • Begrensede interesser og repetitiv atferd – tydelig begrensede interesser og stereotypisk repetitiv atferd

Disse subskalaene, spesielt de siste to, kan gå inn i en diagnostisk vurdering, men er også nyttige i forbindelse med planlegging og evaluering av behandlingstiltak.

Det er fire skjema:

  • Småbarnskjema er for barn fra 2,5-skolestart.
  • Barne og ungdomsskjema for informanter som skal rapportere på barn og ungdom som går på skolen (tom. VGO)
  • Voksenskjema er fra 16 år er ment til voksne som ikke lenger går i skole og er i arbeidslivet. Det finnes både selvrapport og annenrapport fra 16 år.

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2012

Kvalifikasjonsnivå

,

SRS-2 Norsk manual (2020)

Publiseringsår

2020

Aldersgruppe

2 ½–69 år

Brukergruppe

Aut. klinisk psykolog