Griffiths III – Griffiths Scales of Child Development, 3rd Edition

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Utviklingsvurdering fra 0-6 år som måler eksekutive funksjoner, språk, sosioemosjonelle ferdigheter og motorikk gjennom strukturert observasjon av lek.

Griffiths III Eurokit + tre manualer (engelske)

Griffiths III Protokoll á 10 (Engelske)

SKU: GRIFFITHS

Beskrivelse

Griffiths Scales of Child Development, 3rd Edition (Griffiths III)

Forfattere: Elizabeth Green, Louise Stroud, Susan Bloomfield, Johan Cronje, Cheryl Foxcroft, Kim Hurter, Hilary Lane, Rivca, Marais, Candice Marx, Paula McAlinden, Rosemary O’Connell, Ruth Paradice, Danie Venter

Ønsker du å utforske et europeisk alternativ til Bayley-4 med større aldersspenn og som er utformet til å tenke tiltak? Griffiths III er et omfattende testbatteri fra 0-6 år (72 måneder) og er regnet som gullstandard for utviklingsvurdering av barn i Storbritania, Irland, Australia, New Zealand, Israel, Portugal og Sverige . Den nye versjonen er basert på nåværende utviklingspsykologiske teorier og forskning sammen med det beste fra tidligere versjoner av testen. Formålet med verktøyet er å måle generell utvikling gjennom strukturert observasjon av barn i lek. 

Griffiths III er et resultat av en grundig omarbeiding (80 % endring til å reflektere vår moderne verden) og standardisering av Griffiths Mental Developmental Scales (GMDS). Instrumentet ble ferdig standardisert på 425 barn i 2015 gjennom et representativt utvalg av barn i Storbritannia og Irland av Association for Research in Infant and Child Development (ARICD).

Nytteverdi

Griffiths er et bredt og barnevennlig utviklingsinstrument som vurderer fem sentral områder av læring og utvikling. Grunnstenene for læring, språk og kommunikasjonsferdigheter, øye-hånd koordinasjon, personlig-sosial-emosjonelle ferdigheter og grovmotorikk. Hver sub-skala kan stå alene. Dette gjør at du kan få en nyansert bilde av barnets styrker og mindre sterke sider. Måten instruksjonene er utformet på gjør at du i større grad kan tilpasse deg barnet under administrasjonen.

Griffiths er et godt verktøy for både psykologer og barneleger til vurdering av barnets utviklingsprofil og utviklingsnivå, spesifikke vanskeområder som kan være en tidlig indikator på utviklingsmessige vansker inkl. lærevansker, overvåkning av et barns utvikling over tid, som utgangspunkt for tiltaksplanlegging, måle effekt av terapi eller behandling og som et ledd i pedagogisk-psykologisk utredning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage og i overgang til skole.

Alt utstyret er enkelt å gjøre rent og kan desinfiseres. Lekene er valgt for å holde på interessen og få frem det beste i barnet.

Det er ingen skjulte kostnader, og testen kan enkelt og raskt håndskåres.

Det er et tids økonomisk verktøy som tar 50-60 minutter å administrere. Selv om du bruker en time får du informasjon om så mange områder av barnets fungering at nytteverdien er høy.

Hvem kan bruke Griffiths III? 

Ansatte som jobber med klinisk utredning i helse inkl. autoriserte kliniske psykologer, kliniske spesialpedagoger og annet personell som har gjennomført sertifisering i Griffiths III.I barnehagen som et ledd i en PPT utredning for å vurdere risiko for skjev-utvikling, oppfølgning av barn med lærevansker eller risiko for lærevansker og barn med nevroutviklingsforstyrrelser.Griffiths er også et nyttig verktøy i en nevropsykologisk utredning.Personer med formell testkompetanse fra deres utdanning kan bruke Griffiths uten å gjennomføre kurs, vi anbefaler allikevel at dere gjennomfører opplæring i verktøyet enten i Sverige eller i England. Begge steder tilbyr digitale kurs. Hogrefe Norge vil også i løpet av 2025 kunne tilby lokale kurs for sertifiserte testledere.

Hva er Griffiths III?

Griffiths III gir et overordnet mål på barnets utviklingsnivå og en individuell profil med styrker og behov innenfor fem områder:

 • A. Foundations of Learning – måler kritiske aspekter ved innlæring i de tidlige årene.
  • Oppmerksomhet og prosesseringshastighet
  • Eksekutive funksjoner som kognitiv fleksibilitet, nysgjerrighet og kreativitet
  • Måter å tenke på: resonnering, informasjonsorganisering, løsningsplanlegging, formasjon av konsepter og begreper, kritisk og analytisk tenking, sekvensering, matching, sortering og gjenkjenning av mønster.
  • Ulike former for hukommelse som arbeidsminne, visuelt minne, auditivt minne og objekt permanens.
  • Lek- hvordan barnet leker med ulike objekter på en kreativ og oppfinnsom måte.
 • B. Language and Communication – gir et overordnet mål på språkutvikling, ekspressivt og reseptivt språk og bruk av språk i sosial kommunikasjon med andre. Den starter med å vurdere kommunikasjonsintensjon, deretter forståelse for enkle høyfrekvente ord og så over til to ord setninger og til sist mer komplekst språk og grammatikk. Fordi oppmerksomhet, lytteferdigheter og verbalt minne er essensielt for å utvikle godt språk måles disse også som en del av dette område.
 • C. Eye and Hand Coordination – vurderer finmotoriske ferdigheter, om barnet er  høyre- eller venstrehendt og visuell persepsjon.
 • D. Personal- Social- Emotional– måler aspekter relatert til barnets økte forståelse  av selvet og selvstendighet, interaksjon med andre samt mange andre aspekter av emosjonell utvikling.
 • E. Gross Motor – vurderer blant annet kroppskontroll, balanse og koordinasjon.

Mange slike tester sliter med takeffekt. Takeffekten i Griffiths ble fjernet ved at alderen for testen ble satt ned fra 8-6 år.

Hvordan skiller Griffiths III seg fra Bayley-4?

Vi får ofte spørsmål om forskjellene mellom Griffiths og Bayley. Her er en kort oversikt.

 • Griffiths er normert i to land i Europa, Bayley er normert i USA.
 • Griffiths har mye bredere aldersspenn. Verktøyet kan brukes fra fødsel til første trinn som gjør det til et utmerket verktøy for PPT som skal følge barnet over tid og teste ut effekt av tiltak, eller som ønsker å kartlegge et barn i overgang mellom barnehage og skole og ønsker et helhetlig bilde på barnets fungering.
 • Griffiths inneholder skalaen personlig-sosial-emosjonell
 • Fin- og grovmotorikk er to ulike skalaer som kan stå alene i Griffiths. Bayley har kognisjon, språklig og motorisk indeks. Selv om to av indeksene har to ulike skalaer bør man tolke på indeksnivå.
 • De har ulikt teoretisk fundament.
 • De har litt ulikt skåringsformat og skåringsmuligheter.
 • Bayley har norske instruksjoner, Griffiths har ennå ikke norske instruksjoner, men de kan fås på engelsk eller svensk.

Tilpasning til norske forhold 

Griffiths er utprøvd og brukt i praksis i Sverige over mange år, og anbefales av svenske neuropsykologer. I Norge har vi ikke stiftet like mye bekjentskap med Griffiths, først og fremst som følge av mangelen på lokale kurs. Testmateriellet fungerer fint såfremt man har adekvate til gode engelskferdigheter og kan lese og sette seg inn i administrasjonen gjennom de engelske instruksjonene.

Ett spørsmål er selvsagt i hvilken grad kan man bruke deltest B, språk og kommunikasjon. Batteriet er utformet slik at det står hva som er forventet av barnet eksempel B1.1. Kan holde øyekontakt. Dernest kommer en beskrivelse av minimumskrav for å skåre på testleddet eksempelvis barnet må gi øyekontakt og se på deg mens du snakker. Det står også alternative måter å godkjenne testleddet på. I tillegg får du en oversikt over hvilket utstyr du trenger til testleddet og hva som testleddet måler. Fordi instruksjonene handler om de handlingene du skal gjøre, er du ikke avhengig av adapterte instruksjoner på samme måte som i enkelte tester hvor ordlyden på instruksjonen spiller en rolle.

Tidligere versjoner har vært forsket på i land som Australia, Brasil, Canada, Kina, Columbia, Frankrike, Hellas, Israel, Italia, Lebanon, Malaysia, Norge, Portugal, Russland, Sør Africa, Sveits, UAE og USA. Resultatene indikerer at Griffiths gir verdifull diagnostisk informasjon om en rekke utviklingsmessige vansker og forstyrrelser (Luiz, Foxcroft og Povey, 2006). Forskning indikerer at den forrige versjonen ville bli styrket av adapsjon av instruksjoner (ikke bare oversettelse som gjøres i de fleste verktøy, men også tilpasning) og utforskningsstudier. Dette er ikke gjort på Griffiths som på mange tester. Brukere må derfor selv gjøre evaluering om Griffiths det er et egnet verktøy til formålet, på samme måte som det bør gjøres for alle adopterte (ren oversettelse av instruksjoner) og adapterte verktøy som ikke har lokale normdata.

Til informasjon

ARICD har nylig gjort en undersøkelse av regelen med 6 etterfølgende testoppgaver som barnet har løst korrekt eller feil som grunnlag for vurdering av grunnivå og taknivå for de respektive deltestene. Denne regelen er brukt i Griffiths utviklingsskala og også i Griffiths III. Etter ytterligere og omfattende statistiske analyser av Griffiths III, anbefaler forskergruppen for Griffiths III at regelen for antall korrekte/feile besvarelser settes ned fra 6 til 5. Videre kan en regel med 4 korrekte/feile besvarelser anvendes for vurdering av grunnivå og taknivå, hvis det er funnet å være klinisk hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være aktuelt ved vurdering av barn med nedsatt funksjonsevne.Dette innebærer at testbrukere umiddelbart kan ta i bruk regelen med 5 korrekte/feile besvarelser i vurderingen av grunnivå og taknivå for deltestene i Griffiths III.

Kurs i Griffiths III er organisert gjennom KIND i Sverige og ARICD i Storbritannia.

 

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2016

Kvalifikasjonsnivå