CFT 20-HR Digital Evnetest som ikke diskriminerer

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2b (HR). Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Evnetest til HR som ikke diskriminerer mot flerspråklige, flerkulturelle og eldre personer.

Produkt Mengde

CFT 20-R Dansk Digital manual (HTS)

CFT 20-R HR Norsk Digital Administrasjon og skåring

CFT 20-R Brasiliansk Digital administrasjon og rapport

CFT 20-R Dansk Digital administrasjon og rapport (Dansk norm)

CFT 20-HR Italiensk Digital administrasjon og rapport

CFT 20-R Tysk Digital administrasjon og rapport

CFT 20-R Russisk Digital administrasjon og rapport

CFT 20-R Svensk Digital administrasjon og rapport

SKU: CFT20-HR

Beskrivelse

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2 til HR

Forfattere: Raymond B. Cattell & Rudolf H. Weiß

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2 (CFT 20-R) er en evnetest med ikke-verbale testoppgaver (består av abstrakte figurer). Testen inneholder verbale instruksjoner. Samtidig gjør antall øvelsesoppgaver at testpersonen skal kunne hente ut oppgavens intensjon, selv om vedkommende ikke er like sterk på administrasjonsspråket.

Hva kan man bruke CFT-20-R til?

CFT 20-R er en revidert versjon av CFT 20 og tar utgangspunkt i Cattells teori om flytende resonneringsevner, en av mange evner under intelligensbegrepet. Verktøyet gir en indikasjon på en persons evne til å trekke abstrakte logiske slutninger, raskt og effektivt, i møte med relativt komplekse non-verbale problemer. Den gir deg også en indikasjon på problemløsningsstrategi. Resultatet må kun tolkes i lys av annen informasjon om kandidaten. Testen kan være et nyttig supplement til en personlighetstest i en rekrutteringsprosess, spesielt til stillinger som krever middels til høye problemløsningsevner. Testen er unik på markedet ved at den måler bredden av logisk resonnering (både induktiv og deduktiv) i en og samme indeks. Deltesten topologiske slutninger er et unikt trademark for CFT-20-R.

CFT 20-R kan også benyttes innen trafikkpsykologi og i forskning.

Testens innhold

CFT 20-R omfatter to ekvivalente deler: del 1 og del 2. Hver del består av fire oppgavetyper (Logiske serier, Klassifikasjon, Matriser og Topologiske slutninger) med 11-15 oppgaver som til sammen måler personens flytende resonnering.

Administrering

CFT 20-R gjennomføres digitalt gjennom fjernadministrering eller lokalt på PC eller nettbrett. Testen administreres enten med normal eller forlenget testtid. Testen kan også administreres som kortversjon som bare omfatter del 1 (omtrent 30 minutter) eller langversjon med del 1 og del 2 (omtrent 60 minutter). Resultatet presenteres som skalerte skårer i en normalfordelingskurve, og kandidaten sammenlignes med et normalutvalg ikke et seleksjonsutvalg.

Språkversjoner

CFT-20-R finnes tilgjengelig på Svensk, Dansk, Russisk, Tysk og Italiensk (standard og HR-versjon) i HTS. De utenlandske versjonene koster mer enn de norske, da den kjøpes inn fra de andre Hogrefe selskapene.

Psykometriske egenskaper og normer

CFT 20-R til HR har normer for voksne fra 18 til 60 år. I årene 2017-2019 ble det gjennomført en studie i Norge med 219 personer med en gjennomsnittsalder på 38 som søkte på stillinger som spesialister eller ledere. Formålet med studien var å sammenligne data fra en norsk populasjon med statistisk fremkomne data for CFT 20-R. Korrelasjonen mellom det norske utvalget og den statistiske beregnede normen basert på empiri var middels for deltest 1 (0,71) og høy for deltest 2 (0,86). Resultatet indikerer at man godt kan bruke de beregnede tyske normene. Det er fortrinnsvis ledere i aldersgruppen 36-55 år som skårer noe høyere enn tyske kalkulerte normer for gjennomsnittspopulasjonen, som kan indikere at det norske utvalget med ledere i rekruttering i mindre grad følger det vanlige forventede fallet i flytende resonnering fra 30-årsalderen. For gruppen fra 55 år var det ingen forskjell. Forskjellen kan til dels kompenseres for ved bruk av konfidensintervall.

Tilleggsinformasjon

CFT 20-R Dansk Digital manual (HTS)

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

CFT 20-R HR Norsk Digital Administrasjon og skåring

Kvalifikasjonsnivå

,

CFT 20-R Brasiliansk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

CFT 20-R Dansk Digital administrasjon og rapport (Dansk norm)

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

CFT 20-HR Italiensk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

CFT 20-R Tysk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

CFT 20-R Svensk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,