ILC Inventory of Life Quality in Children and Adolescents

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Kartleggingsverktøy for selvrapportert livskvalitet hos barn og unge mellom 6 til 18 år.

Produkt Mengde

ILC, Manual norsk (2012)

ILC, Intervjuskjema barn á 10

ILC, Spørreskjema Ungdom á 10

ILC, Spørreskjema foresatte á 10

ILC Skåringsark á 10

SKU: ILC

Beskrivelse

Inventory of Life Quality in Children and Adolescents

Forfattere: Fritz Mattejat & Helmut Remschmidt

ILC er et screening-instrument for barn og ungdom i alderen 6 til 18 år som kartlegger selvopplevd livskvalitet. Livskvalitet er et begrep som brukes med forskjellig betydningsinnhold. Det kan referere til fysisk, psykisk og sosialt velvære eller til forhold i omgivelsene eller til levestandard. I dag anses helserelatert livskvalitet i mange deler av det medisinske fagfeltet som et vesentlig evalueringskriterium.

Nytteverdi

Verktøyet kartlegger livskvaliteten hos friske barn og ungdommer, samt barn og ungdommer med psykiske eller somatiske lidelser.

Instrumentet kan brukes som et ledd i individuell klinisk-terapeutisk diagnostikk og for å finne aktuelle behandlingstiltak. Det kan også benyttes som kvalitetssikringstiltak eller evaluering av effekten terapi eller behandling har på barn og unges selvopplevde livskvalitet. Det er viktig at barn og unge er medvirkende i eget liv og behandlingsforløp og ILC bør være en naturlig del av enhver behandling.

ILC kan også brukes i både spesialisthelsetjenesten (barnepsykiatri og pediatri), men også i det kommunale hjelpeapparatet, dvs. førstelinjetjenesten, eksempelvis PP-tjenesten, barnevern, helsestasjon osv. for å sikre at barnets opplevde livskvalitet ikke øker, og i hvert fall ikke synker som følge av intervensjon og tiltak som iverksettes på barnets vegne.

ILC er det eneste verktøyet av sitt slag som også har videosnutter som støtte til å administrasjon av ILC til personer som har tegnspråk som sitt førstespråk. Disse vil i løpet av 2024 kunne nedlastes fra media-library kostnadsfritt for alle som kjøper ILC.  Følg med på vår facebookside for oppdatering om når disse er tilgjengelig.

Innhold

ILC gir opplysninger om livskvalitet og funksjonsevne fra to ulike perspektiver:

• fra barnet/ungdommen selv
• fra foreldrene

ILC skiller mellom følgende ulike livsområder: (1) skole, (2) familie, (3) sosiale kontakter til andre barn/ungdommer, (4) interesser og fritidsaktiviteter. I tillegg kommer de to helserelaterte områdene (5) fysisk helse og (6) psykisk helse.

Etter vurderingen av de enkelte områdene rapporteres en samlet vurdering av livskvaliteten (7). To områder kartlegges bare for syke personer: (8) graden av belastning på grunn av den aktuelle sykdommen/lidelsen og (9) graden av belastning på grunn av de diagnostiske og terapeutiske tiltakene.

De første sju områdene kan kartlegges hos pasienter og hos friske personer (med mulighet for direkte sammenligning), de to siste områdene gjelder bare for pasienter.

Foreldrene til pasientene bes dessuten om en vurdering av sin egen situasjon, dvs. i hvor stor grad de selv opplever en belastning på grunn av pasientens problemer/sykdom/lidelse og i hvor stor grad de selv opplever en belastning på grunn av undersøkelsen/behandlingen.

Vurderingene fra de ulike perspektivene sammenholdes, og som samlet resultat får man en livskvalitetsskåre.

Kartleggingen av barn fra 6 til 11 år foretas gjennom intervju på grunnlag av intervjuskjemaet (spørreskjema for barn). Intervjuskjemaet gjennomgås av den som intervjuer og barnet i fellesskap. Ungdommer og barnets/ungdommens foreldre får et spørreskjema som de fyller ut på egen hånd.

Gjennomføringen av barneintervjuet og/eller besvarelsen av ungdoms- og/eller foreldreskjemaet tar 5–10 minutter. Det vil si at ILC-kartleggingen er relativt lite tidkrevende.

Normer og adapsjon

Den norske versjonen er oversatt og bearbeidet av Professor og Lege Thomas Jozefiak og er normert på et representativt utvalg av skoleelever fra Sør-Trøndelag fylke og Skolebasert utvalg av foreldre til elever fra Sør-Trøndelag fylke. I tillegg tilbyr testen normer fra et utvalg av barne- og ungdomspsykiatriske pasienter henvist til poliklinisk behandling samt deres foreldre. Manualen presenterer også resultater fra et utvalg av overlevende barn med kreft og deres foreldre (Pediatrisk utvalg).

En ny manual er under utarbeiding og vil inneholde all forskning som er gjennomført i Norge mellom 2012 og 2024.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

, ,