ECBI Eyberg Child Behavior Inventory og SESBI-R Sutter-Eyberg Student Inventory – Revised

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2 (pedagog/logoped eller tilsvarende med sertifiseringskurs), medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Vurdering av atferdsproblemer hos barn og ungdom. Utprøvd i Norge.

Produkt Mengde

ECBI/SESBI Amerikansk manual (1999)

ECBI Spørreskjema og skåringsark á 10

SESBI-R Spørreskjema og skåringsark á 10

SKU: ECBI/SESBI-R

Beskrivelse

Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) / Sutter-Eyberg Student Inventory – Revised (SESBI-R)

Forfatter: Sheila Eyberg

ECBI og SESBI-R er utviklet med henblikk på å bedømme atferdsforstyrrelser hos barn og ungdom, slik de kommer til uttrykk i hjemmemiljøet og i samspill med for eksempel søsken og kamerater. Atferdsforstyrrelser omfatter alt fra krangling og motvillighet til trass, impulsivitet og aggressivitet, som ofte er årsaken til at barn henvises til psykologisk vurdering og behandling.

Kartlegging av atferdsforstyrrelser er et viktig element i den overgripende forståelsen av en rekke vanlig forekommende og alvorlige psykiske forstyrrelser hos barn og ungdom. Det er viktig at atferdsforstyrrelser oppdages og behandles på et tidlig stadium, for å forebygge varige problemer. Testen har således også et forebyggende formål, ettersom resultatet påviser hvilke barn som kan ha behov for hjelpetiltak slik at eventuell behandling kan settes inn i tide.

ECBI består av 36 påstander og besvares av en forelder eller annen nærstående person. SESBI-R består av 38 påstander og besvares av læreren. Påstandene handler om atferd som i en viss grad er vanlige hos alle barn og ungdommer. Det som særpreger problematferd er alvorlighetsgraden som beskrives i form av hyppighet og i hvilken utstrekning atferden oppleves som problematisk av foreldrene eller andre i omgivelsene.

Poengsettingen av testen resulterer i råskårer som omregnes til standardskårer (T-verdier) for tolkning av testresultatet. Resultatet på ECBI/SESBI-R sammenlignes med amerikanske normer og bygger på svar fra cirka 800 barn og ungdom i alderen 2-16 år.

Norske normer er publisert i 2008. Vi kan ikke gjengi artikkelen her av ulike årsaker, så den må per dags dato kjøpes fra Journal of Scandinavian Psychology.

Kartlegging av atferdsvansker: Eyberg Child Behavior Inventory | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)

 

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

, ,