BRIEF-A Behavior Rating Inventory of Executive Function®–Adult version (Voksenversjonen)

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Kartlegging av eksekutive funksjoner hos voksne fra 18-90 år.

Produkt Mengde

BRIEF-A Amerikansk manual (2004)

BRIEF-A, Norsk Selvrapportskjema á 10

BRIEF-A Norsk Informantskjema á 10

SKU: BRIEF-A

Beskrivelse

BRIEF-A voksenversjonen

Et bredt kartleggingsverktøy fra 18-90 år som forteller oss om en persons selvopplevde eksekutive ferdigheter, eller en informants opplevelse av en pasient eller klients eksekutive funksjon. Snart kommer BRIEF-A med norske normer. Data er samlet inn og vi venter bare på analyser og normtabeller. Vi venter at Norske normer er tilgjengelig på papir i løpet av høsten 2024 og at digital testing vil være tilgjengelig i løpet av våren 2025.

Nytteverdi

BRIEF-A er et nyttig økologisk valid verktøy som et ledd i utredning ved:

 • Mistanke om ADHD, eller utforming av støttetiltak for personer med ADHD
 • Mistanke om ASF, eller utforming av tiltak for personer med ASF
 • Ved lærevansker, som ledd i differensialvurdering og for utforming av tiltak
 • TBI- for å måle fungering og forbedring (eller forverring) over tid
 • Multiple Sklerose (MS)
 • Mild kognitiv svikt – for å sette i verk nyttige tiltak for å øke livskvaliteten.
 • Angst og depresjon
 • Demens/Alzheimer – som et ledd i en utredning av demens/Alzheimer og utforming av tiltak i tidlig fase.
 • Schizofreni

Det finnes både kliniske data i manualen om en rekke av disse gruppene, samt et veld av forskning fra de siste 20 årene.

Annenrapport kan brukes alene hvis personen som vurderes ikke lenger er i stand til å vurdere seg selv, eller har begrenset forståelse for egne utfordringer. Når annenrapport administreres sammen med selvrapport gir det mer sammensatt klinisk bilde av personen som vurderes.

Kliniske psykologer, psykiater med testkompetanse, ansatte i habilitering og ansatte som jobber med voksenopplæring i PPT kan bruke BRIEF-A. Kun personer med rett under helsepersonelloven til å diagnostisere, kan bruke BRIEF-A som et ledd in diagnostiering.

Innhold

Selvrapporter er utviklet for personer fra 18-90 år.

Annenrapport administreres til voksne informanter som kjenner personen som blir vurdert sin dagligdagse funksjon godt.

BRIEF-A baserer seg på BRIEF, og består av 75 påstander innenfor ni overlappende teoretisk og empirisk konstruerte kliniske skalaer som måler ulike aspekt ved eksekutiv funksjon.

Disse skalaene er:

 • Selvkontroll
 • Selvmonitorering
 • Planlegging/organisering
 • Kognitiv fleksibilitet
 • Initiativtakning
 • Oppgavemonitorering
 • Emosjonell kontroll
 • Arbeidsminne
 • Orden

De ni kliniske skalaene samles under to overordnede indekser Atferdsreguleringsindeks (ARI) og Metakognisjon (MI) eller det som heter Kognisjonsreguleringsindeks (KRI) i BRIEF-2. Til sammen utgjør dette paraplybetegnelsen Global eksekutiv funksjon (GEF).

Hva trenger jeg for å gjennomføre BRIEF-A? 

For å administrere og skåre BRIEF-A trenger du den amerikanske manualen samt informant og selvrapportskjema. Skjemaene selger i pakker á 10 stykker.

Skåringsprogram

Det er ikke lenger mulig å kjøpe de gamle skårings programmene til BRIEF-A, disse er gått ut på dato og vedlikeholdes kun ut 2024. Digital skåring vil bli mulig med nye norske normer. BRIEF-A i HTS vil nok først bli lansert i 2025.

Det er mulig å bruke nederlandske eller danske normer til å skåre BRIEF-A, ved bruk av en skåringskonto i HTS. Tilgang til skåringskonto krever underskrift på Databehandleravtale. Se informasjon om HTS.

Normene

De nåværende normene er amerikanske normer fra 2002 som inkluderer amerikanske menn og kvinner i alderen 18-90 år med bred etnisk og utdanningsbakgrunn, så vel som geografisk spredning.