Leiter-3 Leiter International Performance Scale − 3rd Edition

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

En nonverbal test for vurdering av kognitiv funksjon hos barn og voksne

Produkt Mengde

Leiter-3 Amerikansk manual (med normer)

Leiter-3 Norsk manualsupplement (2017)

Leiter-3 Protokoll á 10

Leiter-3 Oppgavehefte á 10

Leiter-3 Vekstskåreskjema á 10

Leiter-3 Skåringsprogram USA

SKU: LEITER-3-LIPS

Beskrivelse

Leiter International Performance Scale − 3rd Edition (Leiter-3)

Forfattere: Gale H.Roid, Lucy J. Miller, Mark Pomplun & Chris Koch

Leiter-3 er en nonverbal test for vurdering av kognitiv funksjon hos barn og voksne i alderen 3 til 75+ år.

Nytteverdi

Bidrar til å sikre rettferdig vurdering av barn, unge og voksne som ikke har verbalspråk. Leiter-3 administreres kun med gester.

Hvis du skal kjøpe Leiter-3 for første gang trenger du en av hver av produktene i listen. Deretter er det tilstrekkelig å kjøpe protokoller, oppgavehefte og vekstskårskjema. De kommer i pakker á 10 skjema. Du trenger ikke kjøpe det digitale skåringsprogrammet hvis du vil skåre for hånd. Normene er publisert i den amerikanske manualen.

Innhold

Leiter-3 består av 10 deltester, fordelt på et kognitiv testbatteri og et oppmerksomhets- og hukommelsesbatteri. Leiter-3 har beholdt de beste av de mye brukte deltes­tene i Leiter-R, men inneholder også helt nytt innhold. I Leiter-3 har man gått tilbake til et oppgaveformat med kloss-og-ramme, slik det var i den originale Leiter International Performance Scale.

Testen er helt nonverbal. Dette betyr at både testmateriell og administreringen av testen er helt uavhengig av språk. Dette gjør testen spesielt egnet for vurdering av personer med vansker knyttet til språk og kommunikasjon, som f.eks. personer med autisme, hørselsvansker, språk- og taleforstyrrelser, lærevansker, Alzheimers sykdom og andre demenslidelser, hjerneskader, selektiv mutisme og klienter med minoritetsspråklig bakgrunn. En nonverbal test vil gi mer presise estimater av kognitivt funksjonsnivå for disse pasientgruppene.

Kognitivt testbatteri
Kognitivt testbatteri består av fem deltester: Figur-grunn, Formkomplettering, Klassifikasjon/analogier, Sekvensiell orden og Visuelle mønstre. Resultatene kan tas frem for deltestene enkeltvis, samt samlet i indeksskåren Nonverbal IQ. Det kreves kun fire deltes­ter for å måle Nonverbal IQ, og disse kan gjen­nomføres på 30-45 minutter.

Oppmerksomhets- og minnebatteriet
Oppmerksomhets- og minnebatteriet består av fem deltester, hvorav to nonverbale oppmerk­somhetstester, en ny interferenstest (Stroop) og to hukommelsestester. Testbatteriet gir nonverbale målinger av oppmerk­somhets- og minnefunksjoner, og kan supplere Kognitivt testbatteri, eller administreres separat. De fem deltestene kan gjen­nomføres på 30 minutter.

Testledersvurderingsskala
Leiter-3 inneholder samme vurderingsskala for testledere som Leiter-R. Testleders vurderingsskala er utviklet for å gi informa­sjon om aktivitetsnivå, oppmerksomhet, impulskon­troll, uro, depresjon og andre relevante atferdsuttrykk som kan påvirke resonnering, visualise­ring, minne og oppmerksomhet.

Vekstskårer
Vekstskåreskalaen er en «referanseskala» hvor man kan sammenligne testpersonens skårer i Leiter-3 og se testpersonens relative styrker og svakheter (ipsativ sammenligning). Bruk av vekstskårer er den beste tilnærmingen for å se testpersonens utvikling over tid. Vekstskåreskalaen underletter arbeidet med behandlingsplanlegging, ettersom man kan skreddersy intervensjoner og måle vekst/utvikling i ettertid.

Normer
Den amerikanske normgruppen består av totalt 1603 personer i alderen 3 til 75 år. Normene er samlet inn i 2010. Normer for Testleders vurderingsskala bygger på den forgående versjonen Leiter-R. Det er gjort en vurdering av hvordan Leiter-3 fungerer i Sverige. Artikkelen finner dere her Leiter‐3 generalizability in Scandinavia – Svensson – 2020 – Scandinavian Journal of Psychology – Wiley Online Library.

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2013

Kvalifikasjonsnivå

,

Du liker kanskje også…