Leiter-3 kurs (E-læring)

kr 750,00

Testen er helt nonverbal. Dette betyr at både testmateriell og administreringen av testen er helt uavhengig av språk.

Kvantumsrabatt

Antall 3 – 910 +
Rabatt 10%15%
Din pris kr 675,00kr 637,50
SKU: E-LEITER-3

Beskrivelse

E-læring i Leiter-3

Komptansekrav: Master i spesialpedagogikk, psykologi eller tilsvarende. Hvis du er student på siste året kan du ved fremvisning av dokumentasjon på hvor du er i forløpet delta i den fysiske sertifiseringen i Oslo.

Kurset innhold:

E-læring

  • Grunnkurs PPT/Helse: Opplæring i etisk bruk av psykometriske tester og psykometri (kryss kun av for denne modulen hvis den ikke allerede er bestått i andre kurs)
  • Evne og evnetesting i PPT/Helse (er denne tidligere gjennomført i CFT 20-R eller SON-R kurs, vil den automatisk være registrert som bestått)
  • LEITER-3 En introduksjon (ny modul)

Læringsutbytte

De to første e-læringsmodulene oppfyller testetiske krav om kompetanse på etikk og psykometri og utgjør Grunnkurs PPT/Helse. De neste tre modulene oppfyller testetiske krav om kompetanse på evnetesting mer generelt og LEITER-3 spesifikt.

 

Praktisk informasjon

Tilgang til e-læring 30 dager før kursdato (E-læring må være gjennomført før kurset).

Estimert tid til å gjennomføre e-læringen: 6 timer.

 

Introduksjon til LEITER-3

Leiter-3 (Leiter International Performance Scale, 3. utgave) er en nonverbal test for vurdering av kognitiv funksjon hos barn og voksne i alderen 3 til 75+ år. Testen er helt nonverbal. Dette betyr at både testmateriell og administreringen av testen er helt uavhengig av språk. Dette gjør testen spesielt egnet for vurdering av personer med vansker knyttet til språk og kommunikasjon.

Leiter-3 består av 10 deltester, fordelt på et ikke verbalt kognitiv testbatteri og et ikke-verbalt oppmerksomhets- og hukommelsesbatteri. Det kognitive testbatteriet består av fem deltester: Figur-grunn, Formkomplettering, Klassifikasjon/analogier, Sekvensiell orden og Visuelle mønstre. Resultatene kan tas fram for deltestene enkeltvis, samt samlet i indeksskåren Nonverbal-IQ. Oppmerksomhets- og minnebatteriet består av fem deltester, hvorav to er nonverbale oppmerk­somhetstester, en ny interferenstest (Stroop) og to hukommelsestester. Testbatteriet gir nonverbale målinger av oppmerk­somhets- og minnefunksjoner, og kan supplere det kognitivt testbatteri, eller administreres separat. De fem deltestene kan gjen­nomføres på 30 minutter.

Det kreves kun fire deltes­ter for å måle Nonverbal IQ, og disse kan gjennomføres på 30-45 minutter, så batteriet er tidsøkonomisk. Leiter-3 har beholdt det beste av de mye brukte deltes­tene i Leiter-R, men inneholder også helt nytt innhold. I Leiter-3 har man gått tilbake til et oppgaveformat med kloss-og ramme, slik det var i den originale Leiter International Performance Scale.

 

Hvem egner testen seg for?

Testen er helt nonverbal. Dette betyr at både testmateriell og administreringen av testen er helt uavhengig av språk. Dette gjør testen egnet for vurdering av personer med vansker knyttet til språk og kommunikasjon, eksempelvis personer med autisme, hørselsvansker, språk- og taleforstyrrelser, lærevansker, Alzheimers sykdom og andre demenslidelser, hjerneskader, selektiv mutisme og klienter med minoritetsspråklig bakgrunn.

Tilleggsinformasjon

vuo-path-hash

f76fe8c9-3ea8-4ce8-8aa3-d3587f6a3385