Conners K-CPT 2

Formålet med Conners K– CPT 2

Conners K– CPT 2 gir en tids- og kostnadseffektiv screening for vurdering av barns oppmerksomhetsfunksjon. Resultatene kan brukes for klinisk bedømming eller som grunnlag for videre utredning. Testen kan også brukes for oppfølging og måling av intervensjoner.

Hvordan fungerer Conners K– CPT 2

I Conners K–CPT 2 brukes to stimulus-intervall (ISIs) med ulik lengde: 1,5 sekunder og 3 sekunder. Hensikten med disse er å motvirke innlæringseffekter som kan oppstå dersom respondentene lærer seg å forutse og forvente stimuli. En administrering består av 5 blokker. Hver av blokkene inneholder 20 forsøk med 1,5 sekunders intervall, og 20 forsøk med 3 sekunders intervall (totalt 200 forsøk)

Ulike aspekter ved oppmerksomhet

I Conners K-CPT 2 benyttes både råpoeng og standardpoeng for å vurdere barnets prestasjon – og verktøyet gir informasjon om fire ulike aspekter ved oppmerksomhet:

  • Uoppmerksomhet
  • Impulsivitet
  • Vedvarende oppmerksomhet
  • Vigilans

Rapporter

Resultatrapportene kan genereres etter gjennomført testing. De har blitt utformet for å hjelpe fagpersonen, steg for steg, gjennom hele tolkningsprosessen. Rapportene gir også et estimat for hvor sannsynlig det er at barnet har en forstyrrelse kjennetegnet av oppmerksomhetsproblem.

Testrapporten (Assessment Report) gir informasjon om en enkelt testing. Rapporten viser individuelle poeng, skåre relativt til normgruppen og forhøyede skårer – og resultatene presenteres både numerisk og grafisk.

Oppfølgingsrapporten (Progress Report) viser resultater fra opp til fire gjennomførte tester, og gir en oversikt over barnets resultat over tid.

Kontakt vår kundeservice for å få tilsendt et eksempel på rapportene: info@hogrefe.se