Leiter-3

En nonverbal test for vurdering av kognitiv funksjon hos barn og voksne

Leiter-3 Komplett
843-200
31 020 kr
Legg i kurv
Leiter-3 Manual norsk
843-201
2 950 kr
Legg i kurv
Leiter-3 Protokoll
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

843-202
900 kr
Legg i kurv
Leiter-3 Responshefte
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

843-203
590 kr
Legg i kurv
Leiter-3 Vekstskåreskjema
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

843-204
250 kr
Legg i kurv
Leiter-3, Skåringsprogram, amerikansk
843-205
12 325 kr
Legg i kurv

 

Leiter International Performance Scale − 3rd Edition

Av: Gale H.Roid, Lucy J. Miller, Mark Pomplun & Chris Koch

Hensikt: Nonverbal evnetest

Alder: Barn og voksne

Administrasjon: Individuell

Tidsbruk: 75 minutter for hele testbatteriet

Språk: Norsk

 


 

Brukergruppe: Autorisert Psykolog eller Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO); Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO. Pedagogers bruk av testen er begrenset til vurderinger av læreforutsetninger i en opplæringskontekst.

Ved førstegangsbestilling må det fremlegges dokumentasjon på utdanning.

 


 

Leiter-3 (Leiter International Performance Scale, 3. utgave) er en nonverbal test for vurdering av kognitiv funksjon hos barn og voksne i alderen 3 til 75+ år.

Leiter-3 består av 10 deltester, fordelt på et kognitiv testbatteri og et oppmerksomhets- og hukommelsesbatteri. Leiter-3 har beholdt de beste av de mye brukte deltes­tene i Leiter-R, men inneholder også helt nytt innhold. I Leiter-3 har man gått tilbake til et oppgaveformat med kloss-og-ramme, slik det var i den originale Leiter International Performance Scale.

Testen er helt nonverbal. Dette betyr at både testmateriell og administreringen av testen er helt uavhengig av språk. Dette gjør testen spesielt egnet for vurdering av personer med vansker knyttet til språk og kommunikasjon, som f.eks. personer med autisme, hørselsvansker, språk- og taleforstyrrelser, lærevansker, Alzheimers sykdom og andre demenslidelser, hjerneskader, selektiv mutisme og klienter med minoritetsspråklig bakgrunn. En nonverbal test vil gi mer presise estimater av kognitivt funksjonsnivå for disse pasientgruppene.

Kognitivt testbatteri
Kognitivt testbatteri består av fem deltester: Figur-grunn, Formkomplettering, Klassifikasjon/analogier, Sekvensiell orden og Visuelle mønstre. Resultatene kan tas frem for deltestene enkeltvis, samt samlet i indeksskåren Nonverbal IQ. Det kreves kun fire deltes­ter for å måle Nonverbal IQ, og disse kan gjen­nomføres på 30-45 minutter.

Oppmerksomhets- og minnebatteriet
Oppmerksomhets- og minnebatteriet består av fem deltester, hvorav to nonverbale oppmerk­somhetstester, en ny interferenstest (Stroop) og to hukommelsestester. Testbatteriet gir nonverbale målinger av oppmerk­somhets- og minnefunksjoner, og kan supplere Kognitivt testbatteri, eller administreres separat. De fem deltestene kan gjen­nomføres på 30 minutter.

Testledersvurderingsskala
Leiter-3 inneholder samme vurderingsskala for testledere som Leiter-R. Testleders vurderingsskala er utviklet for å gi informa­sjon om aktivitetsnivå, oppmerksomhet, impulskon­troll, uro, depresjon og andre relevante atferdsuttrykk som kan påvirke resonnering, visualise­ring, minne og oppmerksomhet.

Vekstskårer
Vekstskåreskalaen er en «referanseskala» hvor man kan sammenligne testpersonens skårer i Leiter-3 og se testpersonens relative styrker og svakheter (ipsativ sammenligning). Bruk av vekstskårer er den beste tilnærmingen for å se testpersonens utvikling over tid. Vekstskåreskalaen underletter arbeidet med behandlingsplanlegging, ettersom man kan skreddersy intervensjoner og måle vekst/utvikling i ettertid. 

Normer
Den amerikanske normgruppen består av totalt 1603 personer i alderen 3 til 75 år. Normene er samlet inn i 2010. Normer for Testleders vurderingsskala bygger på den forgående versjonen Leiter-R.


 

Rettelser

Vi har funnet en del feil i en tidligere versjon av den engelske Leiter-3 manualen som den norske manualen bygger på. Samtlige feil har blitt korrigert i den engelske manualen med trykk-år 2020.

Vi beklager unøyaktighetene i den norske manualen og vil rette opp disse i neste trykk.

Les mer

 


 

Skåringsprogram
Leiter-3 kan skåres ved hjelp av skåringsprogram (se prisliste). Ved hjelp av skåringsprogrammet kan man ta ut rapporter som beskriver skalerte skårer, indeksskårer, tilleggsskårer, samt skåredifferanser. 
For eksempel på en Leiter-3 rapport, trykk her
Skåringsprogrammet fås på USB, og ved kjøp av programmet kan man ta ut et ubegrenset antall testrapporter.

Systemkrav: Windows XP (SP2 eller senere versjon)/Vista/7 og Mac OSX Intel 10.10 eller senere versjon. Enbrukerlisens. Ikke serverversjon.

For teknisk support kontakt Stoelting Co. i USA: Telefon: 1-800-860-9775 Fax: 630-860-9775 E-post: info@StoeltingCo.com 

 

Kurs:
Det finnes en rekke kursholdere i Leiter-3. Eksempelvis holder Statped to kurs årlig. Les mer

 


 

 
Leiter-3 komplett inneholder:
• Amerikansk manual
• Norsk administreringsmanual
• Stimulusmateriale (ramme, klosser, skumformer, kort), staffelibok, stimulusbok, skåringsmaler, ark over nonverbale gester
• Protokoll 10 stk*
• Responshefte 10 stk*
• Vekstskåreskjema 10 stk*
• Materialet leveres i ryggsekk med hjul.


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din