SRS -2

For utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne

SRS-2 Manual norsk (2019) (2 ½–69 år)
871-201
1 260 kr
Legg i kurv
SRS-2 Komplett småbarn, barn og ungdom
871-200
1 985 kr
Legg i kurv
SRS-2 Komplett voksen
871-250
1 985 kr
Legg i kurv
SRS-2, Spørreskjema og profilark Småbarn
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

871-202
415 kr
Legg i kurv
SRS-2, Spørreskjema og profilark
Barn og ungdom
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

871-203
415 kr
Legg i kurv
SRS-2, Spørreskjema og profilark
Voksen – selvrapportering
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

871-204
415 kr
Legg i kurv
SRS-2, Spørreskjema og profilark
Voksen – nærstående/andre
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

871-205
415 kr
Legg i kurv

Social Responsiveness Scale – Second Edition

 

Av: John N. Constantino, Christian P. Gruber

Fagkonsulenter for norsk versjon: Beate Ørbeck og Lene Søvold

Hensikt: Et mål på grad av sosial funksjonssvikt innen autismespekteret

Alder: 2,5-69 år

Administrasjon: Skjema for komparentopplysere og selvutfyllingsskjema (voksen)

Brukergruppe: Aut. Psykolog

Estimert tidsbruk: 
Utfylling av skjema (komparentopplyser): 15–20 minutter
Skåring av testresultater (testleder): 5–10 minutter

Språk: Norsk versjon

Utgivelseår: 2020


 

SRS-2 består av fire skjemaformat:

 • En småbarnsversjon (frem til 4 år)
 • En barne- og ungdomsversjon (4 til 18 år)
  Begge disse er utviklet for å besvares av komparentopplysere (foreldre, førskole- og/eller skolepersonell).
   
 • En voksenversjon (fra 18 år) som er utviklet for å besvares av komparentopplyser (partner, familiemedlem eller andre nærstående personer)
 • En voksenversjon for selvrapportering

I SRS-2-formatet bes komparentopplysere om å evaluere symptomene ved å bruke en kvantitativ skala med rangering av alvorlighetsgrad.  

I stedet for å basere kartleggingen på tidsavgrensede observasjoner i en klinisk setting kartlegger man de symptomene som lærere, foreldre og andre har observert over tid – i hjemmet, i klasserommet eller andre steder.

Med slike naturalistiske atferdsobservasjoner som skal evalueres langs et kontinuum, kan SRS-2 avdekke aspekt ved sosial funksjon som ellers kunne blitt oversett.

Screening
SRS-2 gir et kvantitativt mål på vansker med sosial fungering og fleksibilitet som et psykologisk trekk hos barn fra 2½ år og opptil voksen alder, uavhengig av hvilke diagnoser man antar kan foreligge.

SRS-2-skjemaet tar mellom 15 og 20 minutter for informanten å fylle ut og egner seg derfor som et screeningverktøy.

Utredning
SRS-2 kan brukes i forbindelse med diagnostiske utredninger, men er først og fremst utviklet for å gi klinikeren viktig informasjon til en helhetsvurdering.

I SRS-2 blir autistiske trekk operasjonalisert som en kontinuerlig variabel som vil være mer eller mindre til stede i en normalbefolkning. Dette bidrar til å motvirke unødvendig patologisering, samtidig som en fanger opp mildere grader av nedsatt sosial fungering som også kan medføre store vansker for individet.

Behandlingsplanlegging
I tillegg til totalskåren som reflekterer alvorlighetsgraden i nedsatt sosial funksjon i autismespekteret, kan klinikeren utlede fem subskalaer til bruk i behandlingsplanlegging:

 • Sosial bevissthet – evnen til å oppfatte sosiale signaler
 • Sosial kognisjon – evnen til å tolke de sosiale signalene som oppfattes
 • Sosial kommunikasjon – evnen til å uttrykke seg gjennom sosial kommunikasjon
 • Sosial motivasjon – graden av motivasjon for sosialt samspill
 • Begrensede interesser og repetitiv atferd – tydelig begrensede interesser og stereotypisk repetitiv atferd

Disse subskalaene kan gå inn i en diagnostisk vurdering, men er også nyttige i forbindelse med planlegging og evaluering av behandlingstiltak.

Evaluering
SRS-2 er sensitiv for forandringer i autistiske trekk, enten som følge av utvikling eller som resultat av intervensjoner. Effekt av intervensjoner som er gitt, kan evalueres ved å gjennomføre en kartlegging med SRS-2 på to eller flere separate tidspunkt i behandlingsforløpet.

 


 
SRS-2 Komplett småbarn, barn og ungdom inneholder:
SRS-2 norsk manual (2 ½–69 år), SRS-2 Småbarnsversjon med spørreskjema og profilark 10 stk* og SRS-2 Barne- og ungdomsversjon med spørreskjema og profilark 10 stk*.


SRS-2 Komplett voksen inneholder:
SRS-2 norsk manual (2 ½–69 år), SRS-2 Voksen – spørreskjema for selvrapportering og profilark 10 stk* og SRS-2 Voksen ­– nærstående/andre med spørreskjema og profilark 10 stk*.


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din